Skip Navigation

Jouw SVV Toolkit

 

De verkeersdrukte in Nederland neemt toe. De filezwaarte en extra reistijd stijgen voor alle weggebruikers. Met deze toenemende verkeersdrukte groeit ook het aantal verkeersongevallen.  

Onze Schadeverzekering Verkeersdeelnemers biedt zekerheid als één van uw werknemers bij een verkeersongeval schade veroorzaakt.

Voorwaarden & Aanvraagformulier

 

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

Voorwaarden

Download onze voorwaarden

Download

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier

Download
 

Best Fit & Minimumpremie

Best Fit

Alle bedrijven in Nederland met minimaal 3 werknemers.

Geen mogelijkheden voor buitenlandse vestigingen.

Geen mogelijkheden voor: (semi) professionele sport beoefening.

Minimumpremie

De minimumpremie bedraagt € 250,-.  

 
 

Uitleg over product

 

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

Product Profiel

Op één A4 uitgelegd hoe SVV werkt. Handig bij elk adviesgesprek.

Download

Verzekeringskaarten

SVV

Wat is wel en niet verzekerd? Bekijk onze verzekeringskaarten!

Bekijk hier
 

Voorbeelden van schade

WEGAS Plus dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen die de werknemer overkomen als hij of zij in opdracht van de werkgever deelneemt aan het verkeer of in het kader van de werkzaamheden deelneemt aan het verkeer. Hieronder vind je een overzicht van de jurisprudentie van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met de werknemer overkomen verkeersongevallen.

Onderstaande jurisprudentie is voor zowel WEGAS als SVV een grondslag geweest. WEGAS biedt dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl SVV een oplossing biedt voor de daadwerkelijk geleden schade.

De werkgever stelt een bestelbus ter beschikking om werknemers werkzaamheden te laten verrichten bij De Arena in Amsterdam. De bus wordt bij toerbeurt door een van de werknemers bestuurd. Door betrokkenheid bij een verkeersongeval lopen een inzittende (ook een werknemer) en de bestuurder van de bus letsel op. Het letsel van de inzittende wordt in behandeling genomen door de WAM-verzekeraar van de bus. De WAM verzekering kent echter een uitsluiting voor schade van bestuurders. De bestuurder stelt zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade.

De Hoge Raad bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer en de schade moet vergoeden op grond van redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 1 BW) en goed werkgeverschap (7:611 BW).

Tijdens wachttijd tussen twee vluchten besluit een piloot samen met zijn vriendin met een taxi naar een restaurant te gaan. Er overkomt hem een verkeersongeval en hij loopt een dwarslaesie op.

De Hoge Raad oordeelt dat de wachttijd zodanig verband houdt met de werkzaamheden dat ook tijdens de wachttijd een verplichting op de werkgever rust en dat artikel 7:611 BW van toepassing is: de werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen.

Een werkneemster van een thuiszorgorganisatie komt door gladheid ten val tijdens het fietsen op de openbare weg van een cliënt naar een andere cliënt. Zij loopt schade op waar zij niet voor verzekerd is en stelt hiervoor haar werkgever aansprakelijk primair op grond van artikel 7:658 BW en subsidiair op grond van artikel 7:611 BW.

Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW wordt afgewezen door de Hoge Raad nu de werkgever geen zeggenschap heeft over de inrichting van de openbare weg en geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden op de openbare weg. De zorgplicht reikt niet zo ver.

De tweede grondslag slaagt wel. De gevolgen van het niet nakomen van het goed werkgeverschap is goed verzekerbaar tegen betaalbare premies en om die reden is de werkgever gehouden zorg te dragen voor een dergelijke verzekering.

Aan een verkoopmedewerkster van een winkel wordt een auto ter beschikking gesteld. Onderweg naar een vestiging in Tiel overkomt haar een eenzijdig verkeersongeval. Zij spreekt de werkgever aan tot vergoeding van haar schade. De werkgever had een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten, waaruit de medewerkster geen uitkering heeft ontvangen.

De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor schade tijdens het woon-werkverkeer, tenzij het vervoer door bijzondere omstandigheden gelijk is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst. Van dat laatste is in beginsel sprake bij vervoer tussen verschillende arbeidsplaatsen.

Een werknemer die nooddienst heeft overkomt onderweg naar zijn werk een ongeval met een aan zijn werkgever toebehorende auto-ambulance. Het gebruik dat de werknemer van de auto-ambulance maakte is gelet op de bijzondere omstandigheden op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik paste bij de aan de werknemer opgedragen taak, voorkwam op-en-neer-rijden naar het bedrijf bij een oproep en werknemers met nooddienst moesten permanent bereikbaar zijn.

Een uitgeleende werknemer overkomt als bestuurder van een door materieel werkgever ter beschikking gesteld busje een ongeval als hij met collega's van de werkplaats naar de vestiging van de materieel werkgever rijdt. Hij spreekt zowel zijn formeel werkgever als zijn materieel werkgever aan.

De werkgever is in zijn zorgplicht tekortgeschoten door van werknemer te verlangen dat hij met anderen na afloop van de werkdag, terwijl de maximum toegestane arbeidsduur was overschreden door het drukke gemotoriseerd verkeer naar huis reed. Zeker omdat er geen deugdelijke verzekering voor de werknemer als bestuurder was afgesloten.

De aansprakelijkheid van de materieel werkgever weegt even zwaar als de aansprakelijkheid van de formeel werkgever, die volgens art. 7:611 BW aansprakelijk is.

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van post te voet uit over bevroren sneeuw. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de daarbij opgelopen schade.  

Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht van werkgever is aanvaard voor schade die werknemers lijden in uitoefening werkzaamheden als deelnemer aan wegverkeer indien zij a) als bestuurder van motorvoertuig betrokken raken bij verkeersongeval, b) als fietser of voetganger schade lijden door ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken en c) als fietser schade lijden door eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat deze ook geldt als een werknemer struikelt bij gladheid. De werkgever is daarom niet aansprakelijk.

 
 

Leer het team kennen

 
SVV

Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

Underwriters & Claims Handlers

Ons ervaren team van underwriters en schadebehandelaars staan altijd klaar om je te helpen.

Leer ons kennen

Connecting Strengths

AIG Contact Guide

Al onze contactgegevens. Altijd bij de hand.

Download hier

Jouw SVV Toolkit