Ga naar hoofdinhoud

Onze contactgegevens

AIG Europe, Netherlands
Crystal Building B
Rivium Boulevard 216 - 218
2909 LK Capelle aan den IJssel

Voor post svp het postadres gebruiken:

Postbus 8606
3009 AP Rotterdam

info.rotterdam@aig.com

010- 453 54 55

Als u een klacht heeft dan bieden wij allereerst onze oprechte excuses aan. Ons doel is om een uitstekende service te bieden aan al onze klanten.

Graag willen wij benadrukken dat wij iedere melding, schriftelijk of telefonisch, waaruit blijkt dat niet aan uw verwachting is voldaan, zeer serieus nemen. 

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met de medewerker van de desbetreffende afdeling om de situatie te bespreken waarover u niet tevreden bent. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen.

U kunt uw klacht op de volgende manieren aan ons doorgeven

Per post:

AIG Europe S.A., Netherlands Branch
T.a.v. de Directie 
Postbus 8606
3009 AP Rotterdam

Per e-mail: info.rotterdam@aig.com

Per telefoon: 010 453 54 55

Wij verzoeken u om naast uw klacht ook altijd uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en polisnummer aan ons door te geven.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht, mag u van ons een bevestiging van ontvangst verwachten. Wij streven ernaar om u binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht een definitieve inhoudelijke reactie te zenden. Blijkt deze maximale termijn niet haalbaar dan wordt u hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd met vermelding van reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. 

Voor consumenten

Bent u een consument en bent u het niet eens met ons definitieve standpunt, dan staan u diverse mogelijkheden ter beschikking om dit aan de orde te stellen. Deze mogelijkheden hebt u ook wanneer wij uw klacht niet binnen een bepaalde periode hebben behandeld en u dus geen definitief standpunt van ons hebt ontvangen.

Optie 1 – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Het Kifid neemt klachten in behandeling als de consument (zie definitie in het Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies) en de verzekeraar er samen niet uit zijn gekomen. Wanneer het definitieve besluit van AIG Europe S.A., Netherlands Branch voor u niet bevredigend is, kunt u zich binnen drie maanden na ontvangst van dit besluit richten tot het Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie op http://www.kifid.nl, waar u ook een klachtenformulier kunt downloaden.

Hebben wij uw klacht niet binnen zes weken na de ontvangstbevestiging of acht weken na indiening van de klacht afgehandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij het KiFiD.

Optie 2 - U kunt uw klacht voorleggen aan ons hoofdkantoor AIG Europe S.A. te Luxemburg

Aangezien wij een bijkantoor zijn van de in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappij AIG Europe S.A., kunt u als consument in het geval u het niet eens bent met het definitieve standpunt van AIG Europe S.A., Netherlands Branch of er zijn 90 dagen verstreken na het verzenden van uw klacht zonder dat u een besluit van ons ontving, een klacht indienen bij ons hoofdkantoor te Luxemburg door een brief of e-mail te zenden aan:

Per post:

AIG Europe SA
“Service Réclamations Niveau Direction”
35D Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxemburg

Per e-mail: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

Optie 3 – Het Commissariat aux Assurances te Luxemburg of één van haar mediation organen

Indien u als consument het niet eens bent met het definitieve standpunt van AIG Europe S.A., Netherlands Branch of er zijn 90 dagen verstreken na het verzenden van uw klacht zonder dat u een besluit van ons ontving, kunt u zich wenden tot het in Luxemburg gevestigde Commissariat Aux Assurances (CAA) met het verzoek om een buitengerechtelijke beslechting.

Per post:             

CAA
11 rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
Per fax: +352 22 69 10
Per e-mail: reclamation@caa.lu
Online: http://www.caa.lu


Ook kunt u zich richten tot één van de Luxemburgse mediation organen waarvan u de contactgegevens aantreft onder ‘Complaints’ op de website van AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/

Let u er a.u.b. op dat deze verzoeken alleen in de Franse, Duitse, Engelse of Luxemburgse taal kunnen worden ingediend.

Gerechtelijke procedure

Ter afsluiting wijzen wij er op dat gebruik van (één van) deze opties het recht op het starten van een gerechtelijke procedure niet aantast.