Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via

Legal Information

Bedrijven

AIG Europe, Netherlands is gevestigd te Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel, Nederland. KvK Rotterdam nummer 56375700.

Tel: (+31) (0)10 453 5455. 

AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue J.F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. http://www.aig.lu/

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 11 rue Robert Stumper, L-2557, Luxemburg. Tel: (+352) 22 69 11 – 1 caa@caa.lu http://www.caa.lu/  

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, zonder beperkingen of voorbehoud. Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen voor u de website gebruikt. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik herzien worden door deze posting bij te werken. Als u deze site opnieuw bezoekt, kunnen de gebruiksvoorwaarden veranderd zijn en bent u gebonden aan de herziene gebruiksvoorwaarden. 

Disclaimer

Voor zover de geldende wet dit toelaat, worden de materialen op deze website verschaft “as is” en zonder garanties van welke aard ook, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Voor zover de geldende wet dit toelaat, verwerpt AIG alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. AIG biedt geen garantie dat de functies vervat in de materialen ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat gebreken zullen worden verbeterd of dat deze website of de server die hem beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. AIG wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de materialen op deze website met betrekking tot hun correctheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. U (en niet AIG) neemt de volledige kosten van alle noodzakelijke diensten, herstellingen of verbeteringen op zich. De informatie en beschrijvingen hierin vervat, zijn geen volledige beschrijvingen van alle termen, uitzonderingen en voorwaarden die toepasbaar zijn op de producten en diensten. Deze website kan gekoppeld zijn aan andere websites die niet worden onderhouden door AIG. AIG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De insluiting van een link naar zulke websites betekent geen goedkeuring van of bevestiging door AIG van de websites of hun inhoud. 

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel AIG redelijke inspanningen doet om nauwkeurige en up-to-date informatie op de website te plaatsen, komen fouten en weglatingen soms toch eens voor. AIG biedt geen garanties omtrent en is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website. In geen enkel geval en voor zover de geldende wet het toelaat, zal AIG of welke partij dan ook betrokken bij de creatie, productie of bezorging van de website, aansprakelijk kunnen worden gehouden wegens nalatigheid of contractbreuk of op andere basis voor directe, incidentele, indirecte of punititieve schade die het gevolg is van het gebruik van de materialen op deze website, of het onvermogen de materialen te gebruiken, zelfs als AIG of een door AIG gemachtigde vertegenwoordiger geïnformeerd werd over mogelijke beschadigingen. Voor zover de geldende wet het toelaat, zal AIG's totale aansprakelijkheid tegenover u voor alle schade, verlies en andere oorzaken die tot actie leiden niet hoger liggen dan het bedrag dat u eventueel heeft betaald om deze website te bezoeken. 

Voor zover de geldende wet het toelaat, is AIG ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke schade aan of virussen op uw computeruitrusting of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of surfen op deze website of het downloaden van allerlei materialen, data, tekst, afbeeldingen, videobeelden of audiobestanden van deze website. 

Verzekeringsdekkingen

De verzekeringsdekkingen worden aangeboden door bedrijven die deel uitmaken van de groep AIG. De dekkingen maken het voorwerp uit van een onderhschrijving en zijn afhankelijk van de verzekeringspolis die u afsluit. Sommige dekkingen en produkten worden niet in alle landen en jurisdicties aangeboden. Raadpleegt u alstublieft de verzekeringspolis voor de exacte reikwijdte en beperkingen van de dekkingen die U aanbelangen. 

Beperking op gebruik van materiaal

Deze website is in het bezit van en wordt beheerd door AIG. Tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan door AIG, mag het materiaal van deze website en elke andere website die AIG bezit, beheert, autoriseert of controleert niet gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, openbaar gemaakt, overgeleverd of gedistribueerd worden. U mag het materiaal dat zich op deze website bevindt enkel downloaden voor persoonlijk gebruik, als u ook het auteursrecht en andere in de materialen besloten eigendomsmededelingen behoudt. U mag zonder de geschreven toestemming van AIG de inhoud van deze website niet distribueren, aanpassen, overleveren, hergebruiken, openbaar maken of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. De inhoud omvat teksten, afbeeldingen, audiobestanden en videobeelden. 

AIG garandeert noch verklaart dat het gebruik van de materialen op deze website geen rechten zal schenden van derde partijen die niet deel uitmaken van de groep AIG. 

Jurisdictie

Tenzij uitdrukkelijk hierin anders verklaard, geeft AIG geen garantie dat het materiaal en de gegevens op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op elke locatie. Wie ervoor kiest de website te bezoeken, doet dat op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetten. 

Behalve indien uitdrukkelijk anders verklaard hierin, maakt de informatie die deze website bevat geen aanbod uit om waardepapieren, verzekeringen of ander produkten of diensten te verkopen of te kopen. Geen enkel waardepapier, verzekering of ander product of dienst zal door AIG aangeboden of verkocht worden of - indien door AIG verkocht - , geldig zijn in een land waarin een dergelijke aanbieding, aankoop of verkoop onwettig zou zijn volgens de wetten inzake verzekeringen, waardepapieren of andere wetten van dat land. Bovendien kan het zijn dat sommige producten en diensten in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. 

Handelsmerken en auteursrechten

Bepaalde namen, woorden, titels, zinnen, logo’s, iconen, tekeningen of ontwerpen die u terugvindt op deze website, kunnen handelsnamen, geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van AIG of derde partijen zijn die onder licentie worden gebruikt door AIG. De weergave van handelsmerken op deze website-pagina’s houdt niet in dat een licentie werd toegekend aan een derde partij. 

Alle informatie op deze website is beschermd onder de auteursrechtenwetgeving. Gebruikers van deze website mogen alle informatie kopiëren voor persoonlijk gebruik, maar mogen die informatie op geen enkele manier, inclusief elektronische reproductie door “uploaden” of “downloaden”, heruitgeven of herproduceren zonder de voorafgaande geschreven toestemming van AIG. Verder heeft niemand de toestemming om de informatie op deze website te kopiëren, herverdelen, reproduceren of heruitgeven, in welke vorm dan ook. 

Onrechtmatig downloaden, herverzenden, kopiëren of aanpassen van handelsmerken of andere inhoud van deze website kan een schending inhouden van de toepasselijke wetten en kan leiden tot het nemen van gerechtelijke stappen. 

Afbeeldingen op de website zijn ofwel eigendom van ofwel gebruikt met de toestemming van AIG. Het gebruik van de afbeeldingen door u, of iemand die uw toestemming heeft, is verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegelaten. Elk onbevoegd gebruik van deze afbeeldingen kan een schending uitmaken van de toepasselijke wetgeving inzake onder meer auteursrechten, handelsmerken, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, reclame en communicatie. 

Internet e-mail

Elke onbeschermde e-mailcommunicatie via het internet is vatbaar voor mogelijke interceptie of verlies, evenals voor eventuele wijziging. AIG is niet verantwoordelijk en zal ook niet aansprakelijk zijn tegenover u of iemand anders voor schade die het gevolg is van interceptie, verlies of wijziging in verband met een e-mail die u stuurt naar AIG of die AIG stuurt naar u. 

Update van wettelijke berichten en gebruikersvoorwaarden

Dit bericht wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast zonder kennisgeving. We raden u dan ook aan om dit bericht te lezen telkens als u de website bezoekt.