FAQ Bestuurdersaansprakelijkheid

Het afnemen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan nog wel eens tot vragen leiden. Wij hebben hieronder de meest gestelde vragen op een rijtje gezet zodat u als bemiddelaar de klant zo goed mogelijk verder kan helpen.

Tijdens het offerteproces

Ik wil graag een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen, welke informatie moet ik daarvoor aanleveren? 

Graag ontvangen wij van u de volgende informatie:

 • Voor bedrijven in het  MKB-segment met een omzet van EUR 100M of lager is het invullen van het inventarisatieformulier in de meeste gevallen voldoende voor een offerte-aanvraag. Of aanvullende informatie nodig is, kunt u terugvinden op het inventarisatieformulier
 • Een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten
 • De meest recente jaaromzet
 • Heeft u dochtermaatschappijen buiten Nederland? Dan ontvangen wij ook graag een organogram.

Mijn bedrijf heeft een uitgebreide organisatiestructuur. Op welke naam kan ik de offerte het beste aanvragen? 

De bestuurdersaansprakelijkheidspolis wordt bij voorkeur uitgenomen op de hoogste rechtspersoon in een organogram. De verzekering biedt op deze manier dekking voor de bestuurders van de verzekeringnemer en voor de bestuurders van de dochtermaatschappijen.

Voor welke rechtsvormen kan ik een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opvragen? 

Dit is mogelijk voor de privaatrechtelijke rechtsvormen: een stichting, vereniging, een coöperatie, een B.V. of een N.V.

Mijn bedrijf is nog in oprichting. Kan ik al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? 

Nee, dit is pas mogelijk vanaf de datum van oprichting van uw bedrijf.

Zijn de bestuurders van de managementvennootschappen ook meeverzekerd onder mijn polis? 

Ja, als de personal holding als doel heeft het management te voeren over de rechtspersoon. En de meerderheid van stemrechten van de managementvennootschap in handen zijn van een natuurlijk persoon.

U kunt dit teruglezen in artikel 2.2 sub 5 en 2.12 in de polisvoorwaarden.

Als voorbehoud op mijn offerte is een getekend UBO formulier opgenomen. Waarom dien ik dit aan te leveren? 

Wij zijn verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. Dit is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft).

Als voorbehoud op mijn offerte is een ingevuld FOS schema opgenomen. Wat houdt FOS exact in? 

Indien uw bedrijf één of meer dochterondernemingen heeft in tenminste één van de EU-landen IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, geldt een dekking onder Freedom Of Services (FOS). AIG dient de afdracht van de Europese assurantiebelasting te verzorgen. Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van een FOS-schema, waarin naar rato van de omzet de jaarpremie verdeeld wordt over de betreffende landen en daaruit voortvloeiend ook de assurantiebelasting.

Ik ben tevreden over mijn offerte en wil graag een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij AIG. Wanneer kan ik mijn polis verwachten? 

Wij kunnen de polis opmaken als wij alle voorbehouden zoals genoemd in de offerte hebben ontvangen, waaronder een volledig ingevulde en getekende UBO-verklaring.

Over de polis

De naam van mijn bedrijf is gewijzigd. Is dit van invloed op mijn polis? 

Betreft het een zuivere naamswijziging waarbij het KvK-nummer niet is gewijzigd? Dan kunnen we de tenaamstelling op uw polis zonder aanvullende informatie aanpassen.

Is het KvK-nummer wel gewijzigd? Dan beoordelen wij eerst uw risico opnieuw. Daarbij ontvangen wij graag van u de volgende informatie: het nieuwe uittreksel van de Kamer van Koophandel, een organogram, een getekend UBO-formulier en een getekende no-claim verklaring.

Wanneer is een onderneming een dochtermaatschappij? 

Er is sprake van een dochtermaatschappij, indien u als verzekeringnemer:

 1. een meerderheid bezit van het geplaatste stemgerechtigde aandelenkapitaal, of
 2. het recht heeft om een meerderheid van de raad van bestuur te benoemen of af te laten treden, of
 3. op basis van een overeenkomst met de andere aandeelhouders of leden, een meerderheid van het stemrecht kan uitoefenen.

Deze bepaling geldt eveneens voor de dochtermaatschappij van de dochtermaatschappij. 

Boven de top holding kunnen zich de managementvennootschappen en het stichting administratiekantoor bevinden. Deze zien wij conform artikel 2.5 als dochtermaatschappij en daarmee vallen de bestuurders van deze deelneming onder de dekking.

U kunt de volledige definitie van een dochtermaatschappij teruglezen in artikel 2.5 van de voorwaarden. Voor eventuele minderheidsdeelnemingen dient een losse offerte verstrekt te worden.

Mijn bedrijf heeft een nieuwe dochteronderneming. Geldt mijn polis ook voor deze dochteronderneming? 

Ja, vanaf de verwervings- of oprichtingsdatum wordt deze vennootschap automatisch als dochtermaatschappij gezien (tenzij het een US dochter betreft), een beursnotering heeft of een omzet heeft dat meer dan 50% van totale omzet is. U kunt dit teruglezen in artikel 3.2 van de algemene voorwaarden.

Wie rekent mijn polis tot bestuurder commissaris of toezichthouder? 

U kunt als bestuurder commissaris of toezichthouder worden aangemerkt, wanneer er sprake is van:

 1. een natuurlijk persoon, die als bestuurder, commissaris of toezichthouder van de rechtspersoon benoemd of verkozen is, overeenkomstig het toepasselijk recht; of
 2. een natuurlijk persoon, die als uitvoerend bestuurder van de rechtspersoon benoemd of verkozen is, overeenkomstig toepasselijk recht; of
 3. een natuurlijk persoon, die als niet uitvoerend bestuurder van de rechtspersoon benoemd of verkozen is, overeenkomstig toepasselijk recht; of
 4. een natuurlijk persoon die, niet benoemd of verkozen als bestuurder van de rechtspersoon, daden van bestuur verricht en die beschouwd wordt als medebeleidsbepaler en die als ware hij bestuurder of daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionaris persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden; of
 5. een natuurlijk persoon, die als statutair bestuurder van een management vennootschap benoemd is indien en voor zover deze rechtspersoon directie voert over de rechtspersoon.

U kunt de volledige definitie teruglezen in artikel 2.2 van de algemene voorwaarden.

Is de Raad van Toezicht ook verzekerd? 

Ja, toezichthouders vallen ook onder de dekking van deze verzekering. U kunt dit teruglezen in artikel 2.28 en 2.2 van de algemene voorwaarden.

Is er dekking voor de rechtspersoon onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 

Nee, deze dekking is uitsluitend bedoeld voor de natuurlijke personen.

Mijn bedrijf heeft een nieuwe bestuurder, dient de polis aangepast te worden? 

Nee, uw polis hoeft niet aangepast te worden. Er is dekking voor alle voormalige, huidige en toekomstige bestuurders. U kunt dit teruglezen in artikel 2.28 van de algemene voorwaarden.

Kan ik de bestuurders van mijn minderheidsdeelneming ook meeverzekeren? 

Ja, op uw eigen verzoek kunnen wij de mogelijkheden hiervoor voor u in kaart brengen.

Wij zullen hiervoor extra informatie bij u opvragen. Na beoordeling en goedkeuring van deze gegevens kunnen we voor deze deelneming een offerte verstrekken.

Kan ik, als bestuurder, zelf mijn advocaat kiezen als er een claim wordt ingesteld? 

Ja, dit is mogelijk met schriftelijke voorafgaande toestemming van AIG. In dit geval bent u als bestuurder vrij in de keuze van een advocaat.

U kunt dit teruglezen in artikel 4.2 en 4.3 van de algemene voorwaarden.

Mijn bedrijf is overgenomen, gefuseerd, geliquideerd of failliet, wat gebeurt er nu? 

Uw polis gaat per transactiedatum in de uitloop tot de eerstvolgende vervaldatum. Ook heeft u het recht om aanvullende uitlooptermijn in te kopen. In het geval van een evenement (als bedoeld in 7.6.1. van de algemene voorwaarden) of beëindiging van de vereffening (als bedoeld in 7.6.2(a) van de algemene voorwaarden) heeft u het recht om binnen 60 dagen na het evenement, maar niet later dan 30 dagen na afloop van de verzekeringstermijn, een uitlooptermijn in te kopen.

Meer informatie hierover leest u in artikel 7.6.2 van de algemene voorwaarden.

Ben ik overal ter wereld verzekerd? 

Ja, uw verzekering biedt dekking voor alle verlies als gevolg van claims die waar ook ter wereld worden ingesteld.  Houd er rekening mee dat er landen zijn buiten de EU waar de lokale wetgeving het uitnemen van een lokale dekking verplicht stelt.  

Voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordt een eigen risico opgenomen in de offerte.  U kunt dit teruglezen in artikel 7.8 en 6.7 van de algemene voorwaarden.

Kan de sublimiet voor commissarissen op het polisblad verhoogd worden? 

Nee, dit zijn standaard vastgestelde sublimieten.

Zijn de verweerkosten onderdeel van de verzekerde som of gelden ze boven op de verzekerde som? 

De kosten van verweer vormen onderdeel van de verzekerde som.

Indien de verzekerde som als vermeld op het polisblad in zijn geheel is uitgekeerd vanwege een betaling van een verlies dan geldt een aanvullende verzekerde som van 25% van de verzekerde som, als vermeld op het polisblad. Deze aanvullende verzekerde som zal echter nimmer meer dan € 1.000.000,- bedragen en kan alleen gebruikt worden voor kosten van verweer.

Zijn de voorwaarden van mijn polis ook in het Engels beschikbaar? 

Ja, deze zijn beschikbaar en uw polis kan kosteloos omgezet worden.

Hoe kan ik een claim melden? 

U kunt een aanspraak of omstandigheid per email melden bij onze specialisten op de schadeafdeling via: finlinesnl@aig.com