FAQ D&O 2020

Vragen van de broker

De verzekeringsmarkt voor dit risico heeft de afgelopen jaren alleen maar premie verlaagd. Wat is de reden van deze premieverhoging en hoe verkoop ik dit aan de klant?

De reden van de premieverhoging is gelegen in het feit dat het huidige premieniveau niet langer in verhouding staat tot de hoogte van het verzekerde bedrag. De toename in het aantal claims én de toename in de hoogte van de uitkering van schades heeft ertoe geleid dat onze D&O-portefeuille de afgelopen jaren onvoldoende heeft gerendeerd.

Hiernaast heeft de toename in claims plaatsgevonden in alle segmenten van ons klantenbestand, niet alleen bij de beursgenoteerde bedrijven maar ook bij besloten vennootschappen en non-profit organisaties. Naast het aantal schades en de toename in de uit te keren schadebedragen, zien wij bovendien steeds meer complexiteit in de behandeling ontstaan. Deze ontwikkelingen resulteren erin dat een premie-aanpassing onvermijdelijk is.

Dit contract kan niet aangepast worden in verband met de afgesproken opzegtermijn van 2/3 maanden.

Het betreft een aanpassing van de voorwaarden en/of de premie. Er is geen sprake van een opzegging. Met onze D&O 2020 actie willen wij juist voorkomen opzeggingen te moeten doen.

Hoe komt het dat de ene polis niet verhoogd wordt en een andere polis wel?

Wij hebben ervoor gekozen om elk risico opnieuw te beoordelen van waaruit de nieuwe premiestelling is gevolgd. Wij hebben besloten geen percentuele verhoging door te voeren op alle polissen.  

Is het mogelijk een lagere limiet te kiezen ten behoeve van een lagere premie?

Ja, het is mogelijk een offerte op te vragen voor een lagere limiet. Voorheen werden door de lage premies vaak relatief hoge verzekerde limieten uitgenomen. Wij werken graag een voorstel uit tegen een lagere limiet. U kunt dit verzoek sturen naar BSD_NL@aig.com.

Hoe kan het dat wij vorig jaar een polis hebben gesloten voor een lagere premie dan het huidige voorstel?

Het klopt dat onze premies vorig jaar lager waren, ondanks dat wij toen ook al signalen zagen die tot een algehele premieverhoging zouden leiden. Wij hebben er echter voor gekozen om eerst een uitgebreide analyse af te ronden om vervolgens tot een toekomstbestendige premiestelling te komen.

Betekent dit dat wij er vanuit kunnen gaan dat wij de komende jaren geen verhogingen van AIG zullen zien?

Wij denken met deze premiestelling inderdaad een toekomstbestendige relatie te behouden met uw relaties. Uiteraard zullen wij onze portefeuille en de markt continue blijven volgen om dit ook in de toekomst mogelijk te maken. Als er veranderingen zijn, kunt u van ons verwachten dat wij u wederom tijdig en volledig zullen informeren.

Vragen van de klant

Het aantal bestuurders is afgenomen. Waarom krijgen wij dan toch te maken met een verhoging van premie?

Het aantal bestuurders is niet de grondslag van de premieberekening. De premie wordt door verschillende factoren bepaald, zoals financiële positie, externe aandeelhouders, geografische spreiding etc. Het aantal bestuurders is hier minder van belang.

Afgelopen jaar hebben wij een groot aantal werkmaatschappijen verkocht en is onze omzet gedaald. Waarom worden wij nu geconfronteerd met een premieverhoging?

De omzet is een factor die van belang is bij de premiebepaling, maar de premie wordt ook bepaald door de capaciteit die wij beschikbaar stellen. Wellicht kunnen wij u een optie voor een lager verzekerd bedrag offreren.

Ik ben enig DGA in de onderneming en ik weet dat ik als goed bestuurder handel. Waarom worden wij dan toch geconfronteerd met een premieverhoging?

Het aantal bestuurders en toezichthouders in een onderneming is niet de enige factor voor de premiebepaling. De premie wordt door verschillende factoren bepaald zoals financiële positie, externe aandeelhouders, geografische spreiding, etc. Ook de capaciteit die wij aanbieden speelt een rol bij de premiebepaling. Wellicht kunnen wij u een optie voor een lager verzekerd bedrag offreren.

Ik ben niet akkoord met de aanpassing van de voorwaarden en/of de aangepaste premie. Wat nu?

U heeft de mogelijkheid de polis per contractvervaldatum op te zeggen. Doet u dit niet, dan is de premie verschuldigd. Uiteraard kunt u uw contract alsnog opzeggen met een maandelijkse opzegtermijn.