Beloning Intermediair

Beloning intermediair

AIG Europe S.A. (“AIG”) hecht grote waarde aan de rol van de bemiddelaar en de gevolmachtigde agent en compenseert hen daarom voor haar aandeel in het distributieproces. U kunt contact opnemen met uw bemiddelaar over de specifieke compensatie die hij ontvangt in verband met de totstandkoming van uw polis.

Provisie

AIG compenseert de bemiddelaar en de gevolmachtigde agent door middel van provisie respectievelijk commissie, bestaande uit een specifiek bedrag of een percentage van de op het moment van aankoop, verlenging of  plaatsing vastgestelde premie van per verzekeringspolis. Van tijd tot tijd kan AIG overeenkomsten sluiten waaronder aanvullende provisie wordt verschaft die niet voorwaardelijk van aard is. Dit soort betalingen is onderworpen aan controles uitgevoerd door AIG Legal, Compliance en bedrijfsmanagement.

Voorwaardelijke compensatie

In geval van grote risico’s, zoals gedefinieerd in de relevante Europese richtlijnen, kan het ook voorkomen dat AIG naast provisie ook een voorwaardelijke compensatie aan een bemiddelaar betaalt. Voorwaardelijke compensatie is meestal gebaseerd op criteria als het volume van nieuwe verkopen, het totale volume, mix van activiteiten of de algehele winstgevendheid van de via de bemiddelaar geplaatste polissen. Dit soort betalingen is onderworpen aan controles uitgevoerd door AIG Legal, Compliance en bedrijfsmanagement.

Andere vormen van compensatie

AIG kan ook overeenkomsten aangaan waarbij informatie wordt verkregen of strategische samenwerking wordt aangegaan die het zakendoen faciliteren, waartegenover een vergoeding wordt betaald. Buiten specifieke verzekeringstransacties kan AIG ook diensten inkopen waarvoor zij een vergoeding betaalt. AIG kan eveneens een compensatie verstrekken voor het adverteren, de marketing of de aankoop van diensten door derden.