Privacybeleid

Samenvatting:

Dit is ons voornaamste Privacybeleid en het legt uit hoe wij gebruikmaken van Persoonlijke Informatie die wij over personen verzamelen.

Persoonlijke Informatie betreft informatie over u of andere personen.

Voordat u ons Persoonlijke Informatie over iemand anders verstrekt, moet u deze persoon over dit Privacybeleid vertellen en (indien mogelijk) zijn/haar goedkeuring verkrijgen om zijn/haar Persoonlijke Informatie met ons te delen.

 

In meer detail:

Met Persoonlijke Informatie bedoelen wij informatie over u of andere personen (bijvoorbeeld uw partner of andere leden van uw gezin) en waardoor u of zij geïdentificeerd kunnen worden.

Wij streven ernaar verantwoordelijk en veilig met Persoonlijke Informatie om te gaan. Hierin trachten wij een balans te vinden tussen het profijt van activiteiten, zoals onderzoek en gegevensanalyse om onze producten en dienstverlening te verbeteren, en onze andere verplichtingen, zoals eerlijkheid, transparantie en non-discriminatie.

Dit is ons belangrijkste Privacybeleid dat beschrijft hoe wij gebruikmaken van de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten.

Dit Privacybeleid zal, waar dat nuttig is om u een volledig inzicht te geven over de manier waarop wij Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken, worden aangevuld door aanvullende privacyverklaringen die zijn aangepast aan onze specifieke relatie met u.

Persoonlijke Informatie wordt verkregen uit diverse bronnen, zoals:

 • aanvraag-, offerte- en schadeformulieren en andere formulieren;
 • telefoongesprekken, e-mails, vergaderingen en andere vormen van communicatie;
 • dienstverleners, verzekeringsmakelaars en gevolmachtigde agenten, schade-experts en schaderegelaars, getuigen, medische deskundigen, instanties die rijbewijzen en/of autoregistraties verstrekken, kredietinformatiebureaus, uw werkgever, en andere derde partijen;
 • deze website (de Website);
 • de softwareapplicaties die door ons beschikbaar gesteld worden op computers, smartphones en andere mobiele apparaten (de Apps);
 • onze socialemediapagina’s, andere socialemedia-inhoud, tools en applicaties (onze Socialemedia-inhoud).

In dit Privacybeleid verwijzen we naar de Site, de Apps en de Socialemedia-inhoud gezamenlijk als de AIG Digitale Diensten.

Tenzij anderszins aangegeven, zijn de AIG Digitale Diensten niet bedoeld voor personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar vragen wij u ons geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de AIG Digitale Diensten.

Persoonlijke Informatie kan aan ons verstrekt worden door u of door een derde partij. Een verzekeringnemer kan bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie over u aan ons verstrekken zodat u dekking kunt genieten onder zijn verzekeringspolis.

Let op:

Voordat u ons Persoonlijke Informatie over een andere persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anders zijn overeengekomen): (a) deze persoon informeren over de inhoud van dit Privacybeleid en van alle andere toepasselijke privacyverklaringen die aan u verstrekt worden; en (b) (indien mogelijk) hun goedkeuring verkrijgen voor het delen van hun Persoonlijke Informatie met ons in overeenstemming met dit Privacybeleid en andere toepasselijke privacyverklaringen.

Samenvatting:

De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en bewaren hangt af van de relatie met u.

De informatie zal vaak informatie omvatten die te maken heeft met:

 • contactgegevens;
 • legitimatiebewijzen;
 • beheer van uw verzekeringspolis of claim (dit kan medische informatie of gezondheidsinformatie betreffen);
 • financiën en bankieren;
 • marketingvoorkeuren;
 • gebruik van AIG Digitale Diensten.

In meer detail:

De Persoonlijke Informatie die wij over u en andere personen verzamelen en bewaren, zal afhangen van onze relatie, zoals het type communicatie tussen ons en de producten en diensten die wij leveren. Verschillende types Persoonlijke Informatie zullen bewaard worden als u een consument-verzekeringnemer of indiener van een claim bent of u informatie aangevraagd hebt over onze diensten, dan wanneer u door een verzekering gedekt bent onder een verzekeringspolis afgesloten door een andere verzekeringnemer (bijvoorbeeld als u verzekerd bent op grond van een polis afgesloten door uw werkgever).

Evenzo zullen wij andere Persoonlijke Informatie bewaren als u een verzekeringsmakelaar of een gevolmachtigd agent, een getuige of een andere persoon bent met wie wij een andere relatie hebben.

Aangezien we actief zijn in de sector van het aanbieden van verzekeringen, schaderegeling, bijstand/hulpverlening en verwante diensten, omvat de Persoonlijke Informatie die wij afhankelijk van onze relatie bewaren en verwerken, onder meer:

Soort Persoonlijke Informatie

Voorbeelden

 

1.     Contactinformatie

Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

2.     Algemene informatie

Geslacht, burgerlijke staat en gezinstoestand, geboortedatum en -plaats en fysieke kenmerken (in gepaste omstandigheden)

3.     Opleiding en dienstverbandinformatie

Opleidingsachtergrond, informatie over uw werkgever, arbeidsverleden, vaardigheden en ervaring, professionele certificaten, lidmaatschappen en connecties

4.     Verzekeringsinformatie en informatie over schade-eisen

Polis- en schadenummers, relatie tot verzekeringnemers, verzekerden, of andere betrokken personen, datum en oorzaak van materiële schade, verlies of diefstal, lichamelijke schade, handicap of overlijden, activiteitenbestanden (zoals van rijgedrag) en andere informatie die van belang kan zijn voor het aangaan van een verzekering en het beoordelen en afronden van schade-eisen. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering, zal dit gegevens inhouden over het geschil, de schade-eis of de procedure waarbij u betrokken bent.

5.     Overheids- en andere officiële identificatienummers

Burgerservicenummer, socialezekerheidsnummer, paspoortnummer, fiscaal nummer, rijbewijsnummer of andere identificatienummers die door de overheid uitgegeven worden

6.     Financiële informatie en accountgegevens

Bank– of betaalkaartnummer (creditcard of betaalkaart), bankrekeningnummer of nummer- en accountgegevens van andere financiële rekeningen, kredietverleden, kredietreferenties, kredietwaardigheid, vermogen, inkomen en andere financiële informatie, inlognamen en wachtwoorden voor toegang tot verzekeringsgegevens-, schadegegevens- of andere accounts en AIG Digitale Diensten

7.     Medische conditie en gezondheidstoestand

Uw huidige of voormalige fysieke, mentale of medische toestand, gezondheid in het algemeen informatie over lichamelijke schade en handicaps, medische diagnoses, medische procedures en behandelingen, persoonlijke gewoontes (bijvoorbeeld roken en alcoholconsumptie), informatie over het gebruik van medicijnen en medische voorgeschiedenis

8.     Andere gevoelige informatie

Informatie over religieuze overtuigingen, etniciteit, politieke opvattingen of lidmaatschap van een vakbond (bijvoorbeeld als de verzekering wordt aangevraagd via een marketingpartner van een derde partij die een professionele, handels-, religieuze, gemeenschaps- of politieke organisatie is), seksuele oriëntatie en activiteiten of genetische of biometrische informatie

Het staat ons vrij om informatie uit het strafregister of informatie over vroegere burgerrechtelijke geschillen te verkrijgen (bijvoorbeeld voor het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude)

Informatie die vrijwillig aan ons verstrekt wordt (bijvoorbeeld voorkeuren met betrekking tot medische behandelingen op basis van religieuze overtuigingen) (indien verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving)

9.     Telefoonopnamen

Opnames van gesprekken met onze vertegenwoordigers en callcenters

10.  Foto’s en video-opnamen

Afbeeldingen (zoals foto’s) of video-opnames gemaakt in verband met onze verzekerings- of andere bedrijfsactiviteiten, zoals de beoordeling, verwerking en behandeling van schades en de schaderegeling, de beslechting van geschillen of om andere relevante redenen zoals wettelijk toegestaan is, alsook CCTV-opnames die op onze bedrijfsterreinen worden gemaakt

11.  Informatie om misdrijven, zoals fraude en witwaspraktijken te detecteren, te onderzoeken of te voorkomen

Onder verzekeraars is het gebruikelijk om informatie over verzekeringnemers en indieners van claims te verzamelen, te bewaren en te delen, met de bedoeling om fraude, witwassen en andere criminele activiteiten te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen.

12.  Informatie die ons in staat stelt producten en diensten te verlenen

Locatie en identificatie van het verzekerde voorwerp (bijvoorbeeld een huisadres, kentekenplaat of identificatienummer), reisplannen, leeftijdscategorieën van verzekerden, informatie over te verzekeren risico’s, eerdere ongevallen of verliezen en de oorzaken daarvan, status als functionaris, directeur of partner van een bedrijf of een andere vorm van eigendoms- of managementbelang in een organisatie, eerdere geschillen, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedures of officiële onderzoeken waarin u betrokken bent geweest en informatie over andere verzekeringen die u afgesloten hebt

13.  Marketingsvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten

Marketingsvoorkeuren, informatie over concurrenten, prijstrekkingen of andere vormen van deelname aan promoties of antwoorden op vrijwillige klantentevredenheidsenquêtes

Om onze marketingcommunicatie te verbeteren kunnen wij informatie verzamelen over hoe mensen omgaan met en reageren op onze marketingcommunicatie

14.  Informatie over onlineactiviteiten

Als u gebruikmaakt van AIG Digitale Diensten zullen wij Persoonlijke Informatie van u ontvangen; dit kan onder meer betrekking hebben op uw identificatiekenmerk van uw socialemedia-account en profielfoto, uw IP-adres en andere online-identificatiekenmerken (voor zover dit Persoonlijke Informatie is) alsook andere Persoonlijke Informatie die u online aan ons verstrekt

Als u ervoor kiest uw socialemedia-account van een andere dienstaanbieder van sociale media te koppelen aan uw account bij een van de AIG Digitale Diensten, kan het zijn dat uw Persoonlijke Informatie van dat andere socialemedia-account met ons gedeeld wordt. Dit kan onder meer betrekking hebben op Persoonlijke Informatie die deel uitmaakt van het profiel bij dat socialemedia-account of van de profielen van uw vrienden en andere verbonden personen

15.  Aanvullende informatie uit andere bronnen

Wij en onze dienstverleners kunnen de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen aanvullen met informatie die uit andere bronnen verkregen zijn (bijvoorbeeld vrij toegankelijke informatie op sociale media of andere informatiebronnen, bronnen met commerciële informatie van derde partijen en informatie verkregen van onze groepsbedrijven of zakenpartners). Alle eventueel aanvullende informatie zal uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zoals het verkrijgen van uw toestemming waar vereist)

Samenvatting:

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, gebruiken wij uw Persoonlijke Informatie voor uiteenlopende doeleinden.

De voornaamste doeleinden zijn:

 • verzekeringen en andere diensten verlenen en de hieraan verwante beoordelingen en beslissingen uitvoeren (al dan niet op geautomatiseerde wijze);
 • schade-eisen verwerken en behandelen;
 • met u communiceren;
 • feedback verkrijgen en klachten behandelen;
 • misdrijven detecteren, onderzoeken en voorkomen;
 • ons bedrijf en onze producten en diensten beheren, ontwikkelen en verbeteren (onder andere met gebruik van gegevensanalyses);
 • onze diensten adverteren en verkopen.

In meer detail:

Wij gebruiken Persoonlijke Informatie om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De doeleinden waarvoor wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken, zal afhangen van onze relatie, zoals het type communicatie tussen ons en de diensten die wij verlenen. De Persoonlijke Informatie zal voor verschillende doeleinden gebruikt worden als u een verzekeringnemer, een verzekerde onder een verzekeringspolis, een verzekeringsmakelaar of gevolmachtigde agent, een getuige en of een andere persoon bent met wie wij een relatie hebben.

De voornaamste doeleinden waarvoor wij Persoonlijke Informatie gebruiken zijn het:

A. communiceren met u en andere personen;

B. maken van beoordelingen en beslissingen (al dan niet geautomatiseerd, zoals profilering van personen) over: (i) de voorziening en voorwaarden van de verzekering; en (ii) de schaderegeling en de voorziening van bijstand- of hulpverleningsdiensten en andere diensten;

C. verlenen van verzekerings-, schade- en bijstand- of hulpverleningsdiensten, alsook andere producten en diensten die wij aanbieden, zoals schadebeoordeling en - behandeling, beheer van de verzekering, schikkingen en geschillenbeslechting;

D. beoordelen of u in aanmerking komt voor betalingsregelingen en het verwerken van uw premie en andere betalingen;

E. verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, het geven van personeelstrainingen en het onderhouden van de informatiebeveiliging (voor deze doeleinden kunnen wij bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen);

F. voorkomen, detecteren en onderzoeken van misdrijven, zoals fraude en witwassen van geld, en het analyseren en beheren van andere commerciële risico’s;

G. uitvoeren van onderzoek en gegevensanalyse, zoals de analyse van ons klantenbestand en van andere personen van wie wij Persoonlijke Informatie verzamelen, uitvoeren van marktonderzoeken, zoals klantentevredenheidsenquêtes, en het beoordelen van de risico’s waar ons bedrijf mee te maken krijgt, alles in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zoals het verkrijgen van uw toestemming waar vereist);

H. leveren van marketinginformatie in overeenstemming met de voorkeuren die u ons meegedeeld hebt (marketinginformatie kan betrekking hebben op producten en diensten van onze derde partijen afhankelijk van uw meegedeelde voorkeuren). In overeenstemming met uw voorkeuren kunnen we marketingactiviteiten uitvoeren via e-mail, sms of andere tekstberichten, post of telefoon;

I. u toestaan deel te nemen aan wedstrijden, prijstrekkingen en andere promoties en om zulke activiteiten te beheren. Op deze activiteiten zijn aanvullende algemene voorwaarden van toepassing die meer informatie zullen bevatten over de wijze waarop wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken en bekendmaken als dit nodig is om u een goed inzicht te geven over hoe wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Wij raden u daarom aan ook deze goed door te lezen;

J. personaliseren van uw ervaring wanneer u AIG Digitale Diensten gebruikt of websites van derde partijen bezoekt door informatie en advertenties te tonen die op u toegesneden zijn, het bekendmaken van uw identiteit aan iedereen waaraan u berichten stuurt door middel van de AIG Digitale Diensten en het delen op sociale media vergemakkelijken;

K. beheren van onze bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur in overeenstemming met onze interne beleidslijnen en procedures, zoals beleidslijnen en procedures die met financiën en boekhouding te maken hebben; facturering en invorderingen; beheer van IT-systemen; gegevens- en websitehosting; gegevensanalyse; bedrijfscontinuïteit; archiefbeheer; document- en printbeheer; en auditprocedures;

L. afhandelen van klachten, feedback en vragen en het afhandelen van verzoeken voor toegang tot of het wijzigen van gegevens of het uitoefenen van andere rechten betreffende Persoonlijke Informatie.

M. naleven van alle toepasselijke wetgeving en wettelijke verplichtingen (zoals naleving van wetten en voorschriften buiten het land waar u gevestigd bent), bijvoorbeeld wetten en voorschriften betreffende bestrijding van witwaspraktijken, sancties en antiterrorisme; het voldoen aan juridische procedures en gerechtelijke bevelen; en het reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (zoals van instanties buiten het land waar u gevestigd bent);

N. Instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering ter bescherming van onze bedrijfsactiviteiten en die van onze groepsbedrijven of zakenpartners en ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en die van onze groepsbedrijven of zakenpartners, van u of van andere personen of derde partijen; het afdwingen van onze algemene voorwaarden; en het doen gelden van eventuele rechten en het beperken van onze schade.

De onderstaande tabel bevat een samenvatting van de soorten Persoonlijke Informatie waar nodig in verband met elk belangrijk doeleinde hierboven beschreven. Persoonlijke Informatie zal enkel voor deze doeleinden gebruikt worden als dit onder de toepasselijke wetgeving toegestaan is.

Samenvatting:

Wij kunnen Persoonlijke Informatie gebruiken om fraude te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen. Hiervoor kunnen wij Persoonlijke Informatie delen met andere verzekeraars en rechtshandhavingsinstanties.

In meer detail:

Wij streven ernaar fraude en andere financiële misdrijven te detecteren en te voorkomen. We nemen deze toezegging erg serieus en om deze reden gebruiken wij Persoonlijke Informatie op een aantal verschillende manieren. Dit doen wij mede ter waarborging van de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de sector. 

Als dit bijvoorbeeld relevant is voor onze relatie met u (wanneer toegestaan door de toepasselijke wetgeving), zullen wij:

 • uw Persoonlijke Informatie (zoals informatie uit uw claims die u maakt, zoals bijzonderheden over lichamelijke schade) invoeren zodat die in schaderegisters verschijnen die gedeeld worden tussen diverse aanbieders van verzekeringen;
 • bij het beoordelen van een schade registers met daarin vorige schade-eisen raadplegen; en
 • uw Persoonlijke Informatie met andere verzekeraars en rechtshandhavingsinstanties delen.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de paragraaf ‘Met wie wordt de Persoonlijke Informatie gedeeld?’ hieronder of gebruik de onderstaande gegevens om contact met ons op te nemen (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).  

Samenvatting:

Soms nemen wij beslissingen door middel van geautomatiseerde tools (d.w.z. dat er niemand bij de beslissing betrokken is).

Deze tools gebruiken wij over het algemeen in het geval van eenvoudige beslissingen over u (bijvoorbeeld bepaalde schaderegelingen en medische keuringen).

Wanneer dit het geval is, dan leveren u meer informatie zodat u begrijpt wat daarbij komt kijken.

 

In meer detail:

Als onderdeel van onze zakelijke activiteiten worden er soms beslissingen over u genomen door middel van geautomatiseerde computersoftware en -systemen. Deze beslissingen vereisen geen menselijke handelingen en de software en systemen gebruiken van tevoren vastgestelde logische programmering en criteria om een beslissing te nemen en om te beoordelen hoe wij bij de verlening van onze diensten met u omgaan.

Soms gebruiken we bijvoorbeeld geautomatiseerde besluitvorming als onderdeel van een proces om:

 • te beslissen of een schade-eisen onder een reisverzekering zoals verzocht betaald dient te worden (als aan vooraf vastgestelde criteria wordt voldaan door uw antwoorden, dan zal de schade-eis automatisch betaald worden zonder de noodzaak voor extra menselijke bemiddeling); of
 • bekende reeds bestaande medische aandoeningen te identificeren in verband met onze reisverzekeringen om te bepalen of wij u een verzekering kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden.

Wij voorzien u van meer informatie in verband met alle geautomatiseerde beslissingsprocessen voor of op het moment dat wij van plan zijn om beslissingen op deze manier te nemen. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die alleen gebaseerd is op geautomatiseerde processen. Zie de onderstaande paragraaf ‘Wat zijn uw rechten inzake Persoonlijke Informatie?’ voor meer informatie over dit recht.

Samenvatting:

De AIG-groepsbedrijven zijn verantwoordelijk om voor de Persoonlijke Informatie te zorgen die wij verzamelen, bewaren en gebruiken.

In meer detail:

De AIG-groepsbedrijven omvatten een aantal bedrijven, zoals, maar niet beperkt tot: het Amerikaanse moederbedrijf American International Group, Inc., AIG Europe Limited (AEL) en de nationale Europese AEL-kantoren, Laya Healthcare Limited en AIG Life Limited.

Ieder bedrijf binnen de AIG-groep die uw Persoonlijke Informatie verwerkt, is verantwoordelijk voor de zorg van die informatie, in overeenstemming met dit Privacybeleid, onze interne standaarden en procedures en de vereisten van privacywetgeving. Op het Nederlandse bijkantoor is eveneens de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van toepassing. In deze gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming én de Nederlandse Uitvoeringswet Avg specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt. 

Uw relatie met ons zal bepalen welke van onze groepsbedrijven toegang heeft tot en uw Persoonlijke Informatie en die Persoonlijke Informatie verwerkt en welke van onze bedrijven de verwerkingsverantwoordelijke(n) is/zijn met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie. Een lijst van de belangrijkste AIG-groepsbedrijven die als verwerkingsverantwoordelijken optreden kunt u hier www.aig.com/datacontrollers raadplegen. Als u particuliere verzekeringnemer bent, zal doorgaans de AIG-maatschappij waarbij uw verzekeringspolis is afgesloten, optreden als het voornaamste bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw Persoonlijke Informatie, de verwerkingsverantwoordelijke. Afhankelijk van onze relatie met u, zullen wij u verdere informatie verstrekken in een aanvullende privacyverklaring die toegesneden is op onze relatie.

Voor nauwkeuriger informatie over het specifieke bedrijf of de bedrijven binnen de AIG-groep die toegang hebben tot en verantwoordelijk zijn voor uw Persoonlijke Informatie (zoals de identiteit van de betrokken AIG-bedrijven die de verwerkingsverantwoordelijke(n) van uw Persoonlijke Informatie is/zijn), neem dan contact op met ons met behulp van de onderstaande gegevens (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).

Wij kunnen uw informatie ook met derde partijen delen (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie worden de Persoonlijke Informatie gedeeld?’). Zulke derde partijen zullen uit hoofde van de privacywetgeving bepaalde verantwoordelijkheden hebben voor de bescherming van de Persoonlijke Informatie die zij van ons ontvangen.

Samenvatting:

Persoonlijke Informatie kan worden gedeeld tussen AIG-groep en door de AIG-groepsbedrijven en andere derde partijen, zoals:

 • andere verzekerings- en verzekeringsdistributiepartijen;
 • dienstverleners;
 • ontvangers van uw delingsactiviteiten op sociale media;
 • overheidsinstanties;
 • derde partijen die betrokken zijn in juridische procedures.

In meer detail:

In verband met de hierboven beschreven doelstellingen (zie paragraaf ‘Hoe gebruiken wij Persoonlijke Informatie?’ hierboven) moeten wij soms uw Persoonlijke Informatie delen met derde partijen (dit kan betekenen dat derde partijen Persoonlijke Informatie aan ons bekendmaken en dat wij Persoonlijke Informatie aan hen bekendmaken).

Deze derde partijen zijn onder meer:

Soort derde partij

 

Voorbeelden

Onze groepsbedrijven

Wij maken onderdeel uit van de bedrijvengroep American International Group, Inc. AIG heeft groepsbedrijven over de hele wereld, zowel binnen als buiten Europa (in de VS bijvoorbeeld). Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met andere groepsbedrijven (onder meer voor administratieve boekhouddoeleinden).

Een lijst van de belangrijkste AIG-groepsbedrijven vindt u hier. Een lijst van de belangrijkste AIG-groepsbedrijven die als verwerkingsverantwoordelijken optreden kunt u hier www.aig.com/datacontrollers vinden.

Andere verzekerings- en verzekeringsdistributiepartijen

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan AIG Persoonlijke Informatie delen met derde partijen, bijvoorbeeld andere verzekeraars, herverzekeraars, verzekeringsmakelaars, herverzekeringsmakelaars, andere tussenpersonen en (gevolmachtigde) agenten, officiële vertegenwoordigers, distributeurs, affiniteitsmarketingpartners, financiële instellingen, effectenbedrijven en andere zakelijke partners. 

Onze dienstverleners

Externe dienstverleners, zoals medische en beveiligingsprofessionals, accountants, actuarissen, auditors, deskundigen, juristen en andere professionele adviseurs; reisaanbieders en verleners van medische hulp; callcenteraanbieders; aanbieders van IT-systemen, ondersteuning en hosting; aanbieders van drukwerk, reclame, marketing en marktonderzoek en gegevensanalyse; banken en financiële instellingen die onze rekeningen beheren; schadebehandelaars en -beheerders; aanbieders van document- en archiefbeheer; schadeonderzoekers en schade-experts; bouwadviseurs; ingenieurs; onderzoekers; jurydeskundigen; vertalers; en andere externe leveranciers en uitbestede dienstaanbieders die ons ondersteunen in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. 

Ontvangers van uw delingsactiviteiten op sociale media

Wanneer u vrienden en andere verbindingen hebt verbonden met uw socialemedia-account, dan kunnen andere websitegebruikers en uw socialemedia-accountaanbieder uw Persoonlijke Informatie ontvangen in verbinding met uw sociale delingsactiviteit (bijvoorbeeld als u een socialemedia-account geleverd door een andere dienstaanbieder van sociale media verbindt met uw account van AIG Digitale diensten, of inlogt op uw AIG Digitale Dienstenaccount vanaf een ander socialemedia-account). Door uw AIG Digitale Dienstenaccount en uw andere socialemedia-account te verbinden, geeft u ons goedkeuring om informatie uit te wisselen met de aanbieder van uw andere socialemedia-account. U begrijpt dat het gebruik van de Persoonlijke Informatie die wij delen onderhavig zal zijn aan het Privacybeleid van die andere dienstaanbieder. Als u niet wilt dat uw Persoonlijke Informatie gedeeld wordt met andere gebruikers of met de aanbieder van uw socialemedia-account, verbind dan uw andere socialemedia-account niet met uw AIG Digitale Diensten-account en neem geen deel aan sociaal delen wanneer u de AIG Digitale Diensten gebruikt.

Overheidsinstanties en derde partijen betrokken in juridische procedures

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook delen met: (a) overheidsinstanties of andere officiële instanties (zoals, maar niet beperkt tot, raden voor werknemersongevallenverzekeringen, rechtbanken, regelgevende organen, rechtshandhavingsinstanties, belastingdiensten, criminele onderzoeksbureaus etc.); en (b) deelnemers van derde partijen in juridische procedures en hun accountants, auditors, advocaten en andere adviseurs en vertegenwoordigers, voor zover wij dat noodzakelijk of passend achten.

Andere derde partijen

Wij kunnen Persoonlijke Informatie delen met begunstigden; hulpdiensten (brandweer, politie en medische hulpdiensten); detailhandelaren; medische netwerken, organisaties en leveranciers; reistransporteurs; kredietinstellingen; kredietinformatiebureaus; andere personen betrokken in een incident waarvoor een schade-eis is ingediend; alsmede kopers en potentiële kopers of andere partijen betrokken bij de daadwerkelijke of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere transactie betreffende alle of een deel van onze activiteiten, activa, bedrijven of aandelen (d.w.z. bedrijfsaandelen).

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving kan Persoonlijke Informatie (zoals informatie over lichamelijke schade) opgenomen worden in schaderegisters en met andere verzekeraars gedeeld worden. Om fraude te voorkomen, detecteren en onderzoeken, kunnen wij deze registers doorzoeken als we met een schade-eis te maken hebben.

Als u een verzekerde bent op grond van, of anderszins begunstigde bent ten aanzien van een verzekeringspolis van een andere partij of dienstenovereenkomst met AIG (bijvoorbeeld een polis die door uw werkgever is afgesloten), dan kan er Persoonlijke Informatie betreffende het beheer van die verzekeringspolis of dienst gedeeld worden met die andere partij.

U kunt zelf Persoonlijke Informatie delen op messageboards, chats, profielpagina’s en blogs en op andere AIG Digitale Diensten waar u informatie en materiaal kunt plaatsen (zoals, maar niet beperkt tot, onze Socialemedia-inhoud). Houd er rekening mee dat alle informatie die u via deze diensten plaatst of bekendmaakt, openbare informatie zal worden en beschikbaar kan worden gesteld aan bezoekers en gebruikers van de AIG Digitale Diensten en aan het algemene publiek. Wij raden u sterk aan om altijd zeer voorzichtig te zijn als u besluit Persoonlijke Informatie of andere informatie bekend te maken via de AIG Digitale Diensten.

Samenvatting:

Wij kunnen Persoonlijke Informatie zowel nationaal als internationaal verwerken.

Dit kan betekenen dat wij uw Persoonlijke Informatie versturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bij het versturen van Persoonlijke Informatie naar een land buiten de EER nemen wij extra stappen om de beveiliging ervan te garanderen.

In meer detail:

In verband met het wereldwijde karakter van onze bedrijfsactiviteiten zullen wij uw Persoonlijke Informatie voor de hierboven beschreven doelen (zie de paragraaf ‘Hoe gebruiken wij Persoonlijke Informatie?’) en afhankelijk van de aard van onze relatie met u, doorgeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen (zoals de VS, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, Bermuda en andere landen waar de gegevensbeschermingswetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar u gevestigd bent, zoals landen die naar het oordeel van de Europese Commissie onvoldoende bescherming voor Persoonlijke Informatie bieden).

Wij kunnen bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie overdragen om internationale schade-eisen onder reisverzekeringen te verwerken en medische hulpdiensten in geval van nood te verlenen. Wij kunnen informatie internationaal versturen naar onze groepsbedrijven, dienstaanbieders, zakenpartners, overheids- of openbare instanties en andere derde partijen.

Bij zo’n doorgifte zullen wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de privacywetgeving.

Dit behelst doorgaans het gebruik van een overeenkomst over de doorgifte van persoonsgegevens in de vorm goedgekeurd door de Europese Commissie en toegestaan op grond van artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) (de relevante gegevensbeschermingswet). Als er geen overeenkomst over de doorgifte van persoonsgegevens is, kunnen we andere mechanismen toe te passen die in de AVG erkend worden als passend voor de bescherming van Persoonlijke Informatie die naar een land buiten de EER verstuurd wordt (bijvoorbeeld het Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk of elk raamwerk dat het vervangt).

Voor meer informatie over deze doorgiften en om informatie aan te vragen over de voorzorgsmaatregelen die wij nemen, neem dan contact met ons op (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).

Samenvatting:

Het is voor ons erg belangrijk dat we informatie goed beveiligen.

Wij nemen technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te bewaren.

Als u ondanks onze inspanningen van mening bent dat Persoonlijke Informatie niet langer veilig is, laat ons dat graag weten zodat wij alle eventuele beveiligingsproblemen kunnen oplossen.

In meer detail:

Om uw Persoonlijke Informatie veilig te bewaren, maakt AIG gebruik van passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Aangezien het merendeel van de Persoonlijke Informatie die wij bewaren elektronisch opgeslagen is, hebben wij passende IT-beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze Persoonlijke Informatie goed beschermd wordt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van antivirusbeschermingssystemen, firewalls en dataversleutelingstechnologieën. Op onze bedrijfsterreinen hebben we procedures ingevoerd die ervoor zorgen dat papieren exemplaren van gegevens fysiek beveiligd zijn. Ook trainen wij ons personeel regelmatig over gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

In gevallen waarin AIG een derde partij (zoals onze dienstaanbieders) vraagt om namens ons Persoonlijke Informatie te verzamelen of anderszins te verwerken, zal deze derde partij zorgvuldig gekozen worden en gehouden zijn passende beveiligingsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de Persoonlijke Informatie goed te beschermen.

Helaas kan het versturen van gegevens via het internet en het elektronische opslagsysteem niet gegarandeerd worden 100% veilig te zijn. Als u van mening bent dat uw communicatie met ons niet langer beveiligd is (als u bijvoorbeeld denkt dat de beveiliging van alle Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt hebt, aangetast is), neem dan onmiddellijk contact met ons op (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).

Samenvatting:

Om de wet na te leven, moeten wij u uitleggen op welke juridische gronden wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken. De juridische grondslag hangt af van het doel waarvoor uw Persoonlijke Informatie gebruikt wordt, maar over het algemeen zal de grondslag zijn dat wij een legitiem belang hebben in het gebruik of uw toestemming vereist.

In meer detail:

Gegevensbeschermingswetgeving wil ervoor zorgen dat de manier waarop Persoonlijke Informatie gebruikt wordt eerlijk en redelijk is.

Om de wet na te leven, moeten wij u informeren over de juridische gronden op basis waarvan wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken.

Hoewel de wet diverse juridische grondslagen biedt, beschrijft de onderstaande tabel de belangrijkste juridische grondslagen die van toepassing zijn op het gebruik van Persoonlijke Informatie voor onze doelen.

Wij kunnen verplicht zijn Persoonlijke Informatie van u te verkrijgen om te voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Het kan verder ook zijn dat wij bepaalde Persoonlijke Informatie nodig hebben om onze verplichtingen op grond van onze overeenkomst met u (of iemand anders) na te komen of om een overeenkomst met u (of iemand anders) voor te bereiden. Wij kunnen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat wij de Persoonlijke Informatie van u verkrijgen. Als u in deze omstandigheden de betreffende Persoonlijke Informatie niet levert, kan het zijn dat wij niet langer in staat zijn om u onze producten of diensten te leveren. Neem voor meer informatie contact met ons op (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).

Gevoelige bijzondere categorieën Persoonlijke Informatie

In het geval van meer gevoelige bijzondere categorieën Persoonlijke Informatie zullen wij afhankelijk zijn van ofwel:

 • uw toestemming; of
 • een of meer van de andere juridische grondslagen die in de onderstaande tabel uiteengezet worden en doorgaans een of meerdere van de volgende aanvullende grondslagen (andere juridische grondslagen kunnen aanwezig zijn):

o    het gebruik is nodig voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, of indien een rechtbank optreedt in haar gerechtelijke hoedanigheid (bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel waarin het verwerken van Persoonlijke Informatie opgedragen wordt); of

o    het gebruik is nodig voor de doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, medische diagnoses of het verstrekken van medische of sociale zorg of behandelingen.

Deze meer gevoelige categorieën Persoonlijke Informatie omvatten onder meer Persoonlijke Informatie betreffende iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische opvattingen of lidmaatschap van een vakbond, en het verwerken van genetische gegevens, biometrische gegevens voor het eenduidig identificeren van een natuurlijk persoon, gegevens betreffende gezondheid of gegevens betreffende iemands seksleven of seksuele geaardheid.

In het land waar u woont, kunnen aanvullende juridische grondslagen aanwezig zijn en wij kunnen van tijd tot tijd ook van deze grondslagen gebruikmaken.

Het verwerken van Persoonlijke Informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven is onderworpen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Wanneer wij vertrouwen op onze gerechtvaardigde zakelijke belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij om de doelen voor het gebruik van uw Persoonlijke Informatie te rechtvaardigen, dan zullen deze gerechtvaardigde belangen in een aanvullende privacyverklaring beschreven worden (deze verklaring zal toegesneden zijn op onze relatie met u wanneer dit handig is om u een volledig beeld te geven van de manier waarop wij Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken), maar in alle gevallen zullen onze gerechtvaardigde belangen doorgaans de volgende zijn:

 • het nastreven van onze commerciële activiteiten en doelen, of die van een derde partij (bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van directe marketing);
 • het naleven van toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen en alle richtlijnen, normen en gedragscodes (door het uitvoeren bijvoorbeeld van antecedentenonderzoek of op andere manieren fraude en witwassen voorkomen, detecteren of onderzoeken);
 • verbeteren en ontwikkelen van onze zakelijke activiteiten en het aanbod van onze diensten, of die van een derde partij;
 • het beschermen van ons bedrijf, aandeelhouders, werknemers en klanten, of die van een derde partij (bijvoorbeeld door het waarborgen van de beveiliging van het IT-netwerk en van informatie, het afdwingen van schade-eisen, zoals schuldinvordering); en
 • het analyseren van concurrentie in de markt voor onze diensten (bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoek, inclusief marktonderzoek).

Het kan ook zijn dat wij Persoonlijke Informatie moeten verzamelen, gebruiken en bekendmaken in verband met zaken van belangrijk openbaar belang, wanneer we bijvoorbeeld moeten voldoen aan onze verplichtingen op grond van wetgeving inzake witwaspraktijken en financiering van terrorisme, alsook andere wetten en voorschriften ter voorkoming van financiële misdrijven. In zulke gevallen is de juridische grondslag voor ons gebruik van Persoonlijke Informatie dat het gebruik noodzakelijk is voor het openbaar belang. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen er aanvullende rechtvaardigingen van toepassing zijn.

Samenvatting:

Teneinde u, ons bedrijf en derde partijen te beschermen kunnen wij telefoongesprekken opnemen en toezicht houden op de communicatie tussen ons.

In meer detail:

Wij kunnen telefoongesprekken met u opnemen om ons in staat te stellen om:

 • het serviceniveau te verbeteren dat we voorzien door onze werknemers van feedback en training te voorzien;
 • vragen, zorgen en klachten te behandelen;
 • misdrijven te voorkomen, detecteren en onderzoeken, zoals fraude en witwaspraktijken, en andere commerciële risico’s te analyseren en beheren; en
 • onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na te leven.

In aanvulling daarom houden wij ook toezicht op de elektronische communicatie tussen ons (bijvoorbeeld e-mails) ter bescherming van u, ons bedrijf, onze IT-infrastructuur en derde partijen, onder meer door:

 • ongepaste communicatie te herkennen en deze aan te pakken; en
 • te zoeken naar virussen en andere malware en deze te verwijderen, en andere informatieveiligheidsproblemen op te lossen.

Samenvatting:

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij deze informatie hebben verzameld en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van onze specifieke relatie met u kunnen wij uw Persoonlijke Informatie nog een aantal jaren na het einde van onze relatie bewaren.

In meer detail:

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie zo lang als nodig is bewaren voor de doelen waarvoor wij deze informatie verzamelen. De exacte bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor wij uw informatie bewaren. Daarnaast zijn er op ons, als gereguleerde financiële dienstverlener, wetten en voorschriften van toepassing die minimale bewaarperiodes voor Persoonlijke Informatie voorschrijven. Waar nodig zullen wij u extra informatie verstrekken zodat u een goed idee hebt van hoe wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer wij Persoonlijke Informatie bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen wij de informatie in elk geval zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan die verplichting.
 • Wanneer wij Persoonlijke Informatie bewaren om een product of dienst te leveren (zoals een verzekeringspolis en schaderegeling) zullen wij de informatie in elk geval zo lang bewaren als wij het product of de dienst leveren en na het verstrijken van de polis en het afhandelen van alle betrokken claims zullen wij de informatie nog een aantal jaren bewaren.

Hoeveel jaren hangt af van de aard van het product of de dienst. Voor bepaalde verzekeringspolissen is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat wij de Persoonlijke Informatie enkele jaren na het verstrijken van de polis bewaren. Een van de redenen waarom wij deze informatie bewaren, is om te kunnen reageren op vragen of zorgen die later met betrekking tot de verzekering of de afhandeling van een claim ter sprake komen. Voor consumentenverzekeringsproducten is de bewaarperiode doorgaans 7 jaar.

Voor verdere informatie over de periode waarvoor wij uw Persoonlijke Informatie bewaren, neem dan contact met ons op (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).

Samenvatting:

U kunt uw voorkeuren over marketing te allen tijde wijzigen. Neem contact met ons op als u geen marketinginformatie meer van ons wilt ontvangen:

stuur een e-mail naar: functionarisvoorgegevensbescherming.nl@aig.com

schrijf naar:

AIG Europe, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel

In meer detail:

Wij zullen u regelmatig de kans geven om ons uw voorkeuren betreffende marketing door te geven, onder andere in de communicaties die wij u sturen.

Om uw voorkeuren betreffende marketing door te geven en uw voorkeuren te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail naar: functionarisvoorgegevensbescherming.nl@aig.com of door te schrijven naar: AIG Europe, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel

Daarnaast kunt u op de volgende manieren aangeven geen berichten meer van ons te willen ontvangen:

 • E-mailberichten en tekstberichten van ons: Als u geen marketing meer van AIG wilt ontvangen via e-mail of tekstbericht, kunt u dit aangeven door in dit marketing gerelateerde mailbericht op ‘uitschrijven’ te klikken zoals aangegeven in elk e-mailbericht, de instructies in het tekstbericht te volgen of door contact met ons op te nemen via de bovenstaande adressen.
 • Telefoongesprekken en brievenpost van ons ontvangen: Als u geen marketing meer van AIG wilt ontvangen via telefoongesprekken of brievenpost kunt u zich uit laten schrijven van de marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen via de bovenstaande adressen. U kunt ook contact opnemen met een ‘Bel-me-niet’-register in uw eigen land om zich in het algemeen uit te schrijven voor het ontvangen van marketingcommunicatie per telefoon, alhoewel we nog steeds contact met u kunnen opnemen als u voorkomt in een dergelijk register als u uw toestemming hebt gegeven.
 • Delen van uw Persoonlijke Informatie met onze groepsbedrijven voor hun marketingdoeleinden: Met uw toestemming kunnen wij uw Persoonlijke Informatie delen met onze groepsbedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Als u van gedachten verandert, kunt u zich voor dit delen afmelden door contact met ons op te nemen via een van de bovenstaande adressen.
 • Het delen van uw Persoonlijke Informatie met geselecteerde derde partijen voor hun marketingdoeleinden: Als u uw toestemming gegeven hebt, dan kunnen wij uw Persoonlijke Informatie delen met derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden. Als u van gedachten verandert, kunt u zich voor dit delen afmelden door contact met ons op te nemen via een van de bovenstaande adressen.

Wij streven ernaar om binnen een redelijke termijn aan uw afmeldingsverzoeken te voldoen en in elk geval binnen de door de wet voorgeschreven periode. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zullen zijn om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen uit de databases van derde partijen waarmee wij uw Persoonlijke Informatie al hebben gedeeld (d.w.z. aan diegenen aan wie wij uw Persoonlijke Informatie al hebben gegeven vanaf de datum waarop wij reageren op uw afmeldingsverzoek).

Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, wij u nog steeds andere belangrijke dienst- en administratiecommunicatie in verband met de diensten die wij aan u leveren kunnen sturen en u kunt zich van de dienst- en administratiecommunicatie niet afmelden.

Samenvatting:

Personen in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben in verband met hun Persoonlijke Informatie een aantal rechten. Deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden en zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen. U hebt onder meer het recht om een kopie van de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben aan te vragen.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’)

In meer detail:

Hieronder volgt een samenvatting van de rechten inzake gegevensbescherming die personen in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben met betrekking tot hun Persoonlijke Informatie. Deze rechten kunnen enkel in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke uitzonderingen.

Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen (zie de onderstaande paragraaf ‘Met wie contact op te nemen over uw Persoonlijke Informatie’).

Beschrijving

Wanneer is dit recht van toepassing?

Recht op toegang tot Persoonlijke Informatie

 

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonlijke Informatie die wij van u bewaren en informatie over hoe wij deze gebruiken.

 

Dit recht is te allen tijde van toepassing wanneer wij Persoonlijke Informatie van u bewaren (onderworpen aan bepaalde uitzonderingen).

Recht op rectificatie van Persoonlijke Informatie

 

U hebt het recht om ons te vragen Persoonlijke Informatie die wij van u bewaren te corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig is.

Dit recht is te allen tijde van toepassing wanneer wij Persoonlijke Informatie van u bewaren (onderworpen aan bepaalde uitzonderingen).

Recht op wissen van Persoonlijke Informatie

 

Dit recht wordt soms ook wel ‘recht om vergeten te worden’ genoemd. Op grond van dit recht bent u gerechtigd te verzoeken dat uw Persoonlijke Informatie wordt verwijderd uit onze systemen en archieven. Dit recht is echter enkel in bepaalde omstandigheden van toepassing.

Voorbeelden van wanneer dit recht van toepassing is op Persoonlijke Informatie die wij van u bewaren (onderworpen aan bepaalde uitzonderingen):

 • wanneer wij de Persoonlijke Informatie niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelden;
 • als u uw toestemming voor het gebruik van uw informatie intrekt en er geen andere juridische grondslag is die ons gebruik van uw informatie ondersteunt;
 • als u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw informatie gebruiken en wij geen doorslaggevende reden hebben om deze te blijven gebruiken;
 • als wij uw Persoonlijke Informatie op een onwettige manier hebben gebruikt; en
 • als de Persoonlijke Informatie in navolging van de wet verwijderd moeten worden.

Het recht op beperkte verwerking van Persoonlijke Informatie.

 

U hebt het recht om te verzoeken dat wij ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie staken. Dit recht is echter enkel in bepaalde omstandigheden van toepassing.

 

Wanneer wij ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie staken, dan zullen we nog steeds het recht hebben om uw Persoonlijke Informatie op te slaan, maar elk ander gebruik van deze informatie terwijl ons gebruik is uitgesteld, zal uw toestemming vereisen, onderworpen aan bepaalde uitzonderingen.

 

U kunt dit recht uitoefenen als:

 • u van mening bent dat de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben niet correct is, maar dit is enkel van toepassing op de periode die ons in staat stelt om te overwegen of uw Persoonlijke Informatie inderdaad onjuist is;
 • de verwerking onrechtmatig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonlijke Informatie maar in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • wij de Persoonlijke Informatie niet langer nodig hebben om de redenen waarvoor wij deze tot op dat moment gebruikt hebben, maar u de Persoonlijke Informatie nodig hebt in verband met juridische vorderingen; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van de Persoonlijke Informatie en wij overwegen of onze redenen voor verwerking uw bezwaar overschrijden.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Dit is uw recht om uw Persoonlijke Informatie te ontvangen in een format dat u in staat stelt deze Persoonlijke Informatie aan een andere organisatie over te dragen. Dit recht is echter enkel in bepaalde omstandigheden van toepassing.

 

U kunt het recht hebben om uw Persoonlijke Informatie direct door ons te laten doorsturen naar de andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Dit recht zal enkel van toepassing zijn:

 

 • op Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt hebt;

 

 • wanneer wij ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie verantwoord hebben op basis van:

o    uw toestemming; of

o    de nakoming door ons van een overeenkomst met u; en

 

 • indien ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie elektronisch plaatsvindt.

 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking Persoonlijke Informatie

 

U hebt het recht bezwaar om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie in bepaalde omstandigheden.

 

 

 

 

 

 

 

U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie als u goede gronden hebt voor uw specifieke situatie en de juridische rechtvaardiging waarop wij vertrouwen voor het gebruik van uw Persoonlijke Informatie onze gerechtvaardigde belangen is (of die van een derde partij).

 

We kunnen uw Persoonlijke Informatie echter blijven gebruiken, ondanks uw bezwaar, wanneer er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om dit te doen of als wij uw Persoonlijke Informatie moeten gebruiken in verband met een juridische vordering.

 

Dit recht is verschillend wanneer het verband houdt met directe marketing en u kunt lezen over de manier waarop u uw recht op afmelding van ontvangst van directe marketing kunt uitoefenen in de paragraaf ‘Hoe kunt u uw voorkeuren over marketing aan ons doorgeven?’ van dit Privacybeleid.

 

 

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonlijke Informatie voor directe marketing (inclusief als wij profilering uitvoeren in verband met directe marketing).

 

Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvormingen en profielbeschrijvingen

 

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (zonder menselijke tussenkomst) wanneer die beslissing een rechtsgevolg heeft of anderszins op een belangrijke wijze gevolgen heeft voor u. Dit recht is echter enkel in bepaalde omstandigheden van toepassing.

 

 

Dit recht is niet van toepassing indien:

 

·         wij de geautomatiseerde beslissing moeten nemen om een overeenkomst met u aan te gaan of deze na te komen;

·         wij wettelijke goedkeuring hebben om geautomatiseerde beslissingen te nemen; of

·         u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de beslissing die op deze manier genomen wordt met gebruik van uw Persoonlijke Informatie.

 

Recht op intrekking van toestemming voor de verwerking van Persoonlijke Informatie

 

Wanneer wij hebben vertrouwd op uw toestemming om uw Persoonlijke Informatie te verwerken, dan hebt u het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Dit recht is enkel van toepassing wanneer wij Persoonlijke Informatie verwerken op grond van uw toestemming.

Recht op indiening van klachten bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit

 

Als u denkt dat wij uw Persoonlijke Informatie hebben verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de privacywetgeving, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u in een EER-lidstaat woont of werkt, kunt u uw klacht indienen bij de wetgever in die staat.

 

Dit recht is te allen tijde van toepassing.

Recht op de verstrekking van aanwijzingen betreffende het beheer van uw Persoonlijke Informatie na uw overlijden (alleen wanneer dit recht van toepassing is onder de toepasselijke wetgeving)

 

U kunt het recht hebben om ons aanwijzingen te verstrekken over hoe wij de Persoonlijke Informatie die wij van u bewaren moeten beheren na uw overlijden.

Dit recht is te allen tijde van toepassing wanneer wij Persoonlijke Informatie van u bewaren (alleen wanneer dit recht van toepassing is onder de toepasselijke wetgeving).

 

Samenvatting:

Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken, neem dan per e-mail of de post contact met ons op.

Meer in detail:

Als u vragen, zorgen of bezwaren hebt over de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken, neem dan per e-mail of de post contact met ons op.

e-mail: functionarisvoorgegevensbescherming.nl@aig.com

post: AIG Europe limited, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den Ijssel.

Samenvatting:

Naast Persoonlijke Informatie kunnen wij ook andere informatie over uw gebruik van de AIG Digitale Diensten verzamelen en de apparaten die u gebruikt om met ons te communiceren waarbij u niet geïdentificeerd kunt worden, zoals:

 • informatie over uw internetbrowser en elektronische apparaat;
 • gegevens over appgebruik;
 • informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën;
 • demografische informatie; en
 • geaggregeerde gegevens.

Meer in detail:

Gebruikers- en apparaatgegevens worden verzameld wanneer u de AIG Digitale Diensten gebruikt. Deze informatie kan uw specifieke identiteit niet onthullen en daarom kan deze niet Persoonlijke Informatie zijn die gebruikt wordt zoals omschreven in de eerdere paragrafen van dit Privacybeleid.

Voorbeelden van dit soort gebruikers- en apparaatgegevens zijn:

 • informatie over uw internetbrowser en elektronische apparaat;
 • gegevens over appgebruik;
 • informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën;
 • demografische informatie; en
 • gegevens samen gegroepeerd zodat het niet mogelijk is om de gegevens te verbinden met een bepaalde persoon, bekend als geaggregeerde gegevens.

Wij en onze derde partij dienstaanbieders kunnen op diverse manieren gebruikers- en apparaatgegevens verzamelen wanneer u de AIG Digitale Diensten gebruikt, zoals:

 

Methode van gegevensverzameling

 

Voorbeelden

Via uw internetbrowser of elektronische apparaat

Bepaalde informatie wordt door de meeste websites verzameld of automatisch via uw elektronische apparaat verzameld, zoals uw IP-adres (d.w.z. het adres van uw computer op het internet), schermresolutie, soort (Windows of Mac) en versie van het besturingssysteem, soort en versie van de internetbrowser, fabrikant en model van het elektronische apparaat, taal, tijd van bezoek, bezochte pagina’s en naam en versie van de AIG Digitale Diensten die u gebruikt (zoals de App). Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de AIG Digitale Diensten goed functioneren.

Via uw gebruik van een App

Wanneer u een App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstaanbieders het gebruik van de App volgen en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw elektronische apparaat toegang verkrijgt tot onze servers, en welke informatie en bestanden naar de App zijn gedownload gebaseerd op uw apparaatnummer.

Met behulp van cookies en onlinetracking

We kunnen cookies en andere onlinetrackingtools gebruiken (met uw toestemming wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving).

Cookies zijn stukjes informatie die direct opgeslagen worden op het apparaat dat u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen en om informatie te verzamelen zoals internetbrowsertype, tijd besteed aan het gebruik van de AIG Digitale Diensten, bezochte pagina's, taalvoorkeuren en de desbetreffende website van het land. Wij kunnen deze informatie gebruiken om beveiligingsredenen, om navigatie mogelijk te maken, om informatie duidelijker te tonen en om uw ervaring te personaliseren tijdens uw gebruik van de AIG Digitale Diensten. Verder kunnen wij de informatie gebruiken om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de AIG Digitale Diensten om meer inzicht te krijgen in hoe deze gebruikt worden, om hun ontwerp en functioneren voortdurend te verbeteren en ons te helpen vragen over de diensten te beantwoorden. Cookies stellen ons ook in staat om u de advertenties en aanbiedingen te tonen die u het best kunnen aanspreken. Wij kunnen cookies ook gebruiken om uw reacties op onze advertenties te volgen en we kunnen cookies of andere bestanden gebruiken om uw gebruik van andere websites te volgen.

U kunt weigeren om de cookies die we gebruiken te accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u echter deze cookies op de website niet accepteert, kunt u enig ongemak ondervinden bij uw gebruik van de website en sommige onlineproducten. Momenteel reageren we niet op ‘niet-volgen-signalen’ van browsers.

Derde partijen kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van AIG Digitale Diensten en uw gebruik van andere websites of onlinediensten.

Ga naar site voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, zie hieronder.

 

Met behulp van pixeltags, webbeacons, clear GIF’s of andere vergelijkbare technologieën

Met uw toestemming (wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving) kunnen wij pixeltags, webbeacons, clear GIF’s of andere vergelijkbare technologieën gebruiken.

Deze kunnen gebruikt worden in verband met sommige AIG Digitale Diensten en voor HTML geformatteerde e-mailberichten om, onder andere, de handelingen van gebruikers van AIG Digitale Diensten en ontvangers van onze e-mails te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken op te stellen over het gebruik van de AIG Digitale Diensten en de responspercentages.

Wij kunnen op interesse gebaseerde advertentiedienstaanbieders gebruiken om AIG-advertenties aan te passen, te richten, te tonen en te rapporteren die overal op het internet en mobiele applicaties getoond worden, gebaseerd op de informatie in verband met onze offline-interacties met u, onze online-interacties met u (op al uw apparaten) en informatie ontvangen van derde partijen. Om dit te doen, kunnen deze dienstaanbieders cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik en het gebruik van andere gebruikers de AIG Digitale Diensten en websites en mobiele applicaties van derde partijen gebruiken. Ze kunnen deze technologieën ook gebruiken met de informatie die ze verzamelen over uw onlinegebruik om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon of een laptop. Onze dienstaanbieders kunnen ook Persoonlijke Informatie die wij aan hen verstrekken combineren met uw IP-adres en AIG-advertenties overal op het internet aan u tonen, gebaseerd op uw IP-adres. Als u zich wilt afmelden om uw informatie op deze manier te laten gebruiken, ga dan naar het zelfregulerende afmeldprogramma op www.aboutads.info/choices/ of www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp om u af te melden voor desktop en mobiele webbrowsers op het betreffende apparaat waarvan u de afmeldopties bereikt. Om u voor mobiele applicaties af te melden, download dan de AppChoices App op www.aboutads.info/appchoices.

Fysieke locatie

Afhankelijk van de toepasselijke wet (en uw toestemming wanneer vereist door de toepasselijke wet), kunnen wij de fysieke locatie van uw elektronisch apparaat achterhalen door, bijvoorbeeld, gebruik te maken van satelliet, mobieletelefoonzendmasten of wifi-signalen. Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde en locatiegebaseerde diensten en inhoud aan te bieden.

Afhankelijk van uw marketingvoorkeuren en de toepasselijke wet kunnen wij de fysieke locatie van uw apparaat, in combinatie met informatie over welke advertenties u bekeken hebt en andere informatie die wij over u verzamelen, delen met onze marketingpartners om hen in staat te stellen u persoonlijkere inhoud te tonen en de effectiviteit van reclamecampagnes te onderzoeken.

In sommige gevallen hebt u de toestemming om dergelijk gebruik en/of delen van de locatie van uw apparaat toe te staan of te weigeren. Maar als u ervoor kiest dergelijk gebruik en/of delen te weigeren, kunnen wij en/of onze marketingpartners niet in staat zullen zijn om u de toepasselijke, gepersonaliseerde diensten en inhoud te leveren.

Daarnaast kunnen wij de precieze geolocatie van uw apparaat verkrijgen wanneer u onze applicaties gebruikt voor reis- of andere ondersteunende diensten. In verband met de verlening van reis- of andere ondersteunende diensten kunnen wij de geolocatie-informatie van uw apparaat delen met onze klanten en andere entiteiten waarmee wij samenwerken. U kunt zich afmelden van onze verzameling en deling van de precieze geografisch locatie-informatie door de mobiele applicatie van uw apparaat te verwijderen, door de mobiele applicatie niet toe te staan om toegang te krijgen tot de locatiediensten via het toestemmingssysteem dat door het besturingssysteem van uw apparaat gebruikt wordt, of door alle afmeldingsinstructies te volgen die in de privacyverklaring geleverd wordt verkrijgbaar in de mobiele applicatie.

In sommige omstandigheden, kan fysieke locatie-informatie in Persoonlijke Informatie veranderen als u identificeerbaar bent in verband met uw fysieke locatie-informatie. In zulke gevallen zal de fysieke locatie-informatie behandeld worden als Persoonlijke Informatie, zoals dit in eerdere paragrafen van dit Privacybeleid beschreven wordt.

Met behulp van informatie die door u verstrekt wordt

Sommige informatie (bijvoorbeeld uw locatie of uw voorkeurscommunicatiemiddel) wordt verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Tenzij deze gecombineerd wordt met Persoonlijke Informatie, identificeert deze informatie u niet op persoonlijke wijze. 

Via geaggregeerde informatie

Wij kunnen informatie samenvoegen zodat deze niet verbonden is met een bepaalde persoon, d.w.z. aggregeren, en deze informatie gebruiken. (wij kunnen bijvoorbeeld informatie samenvoegen om het percentage te berekenen van onze gebruikers die een bepaald kengetal hebben).

Houd er rekening me dat, wanneer gebruikers- en apparaatgegevens geen Persoonlijke Informatie is, wij die gegevens kunnen gebruiken en bekendmaken om elk doeleinde zover wij daarvoor door de wet toestemming hebben. Als wij op grond van de toepasselijke wetgeving gehouden zijn gebruikers- en apparaatgegevens te behandelen als Persoonlijke Informatie, of als wij gebruikers- en apparaatgegevens combineren met tot individuen herleidbare Persoonlijke Informatie, dan mogen wij, naast de toepassingen die in deze paragraaf beschreven staan, deze gebruikers- en apparaatgegevens gebruiken om alle redenen waarvoor wij Persoonlijke Informatie gebruiken en bekendmaken.

Samenvatting:

Cookies zijn stukjes informatie die direct opgeslagen worden op het apparaat dat u gebruikt.

Op onze website gebruiken wij een aantal cookies en trackingtechnologieën. Cookies helpen ons onder meer het gedrag van onze gebruikers te begrijpen, laten onze website beter werken en richten onlineadvertenties.

In meer detail:

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Samenvatting:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van derde partijen, zoals derde partijen die eigenaar zijn van een website of dienst waar de AIG Digitale Diensten naar verwijzen.

In meer detail:

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, de informatie of andere praktijken van derde partijen, zoals derde partijen die eigenaar zijn van een website of dienst waar de AIG Digitale Diensten naar verwijzen. De toevoeging van een link op de AIG Digitale Diensten houdt geen aanbeveling in van de gekoppelde website of dienst door ons of door onze groepsbedrijven.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verzamelings-, gebruiks- en bekendmakingsbeleidslijnen en -praktijken (zoals de informatiebeveiligingsmaatregelen) van andere organisaties, zoals Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® of andere app-ontwikkelaars, app-leveranciers, aanbieders van socialemediaplatformen, aanbieders van besturingssystemen, dienstaanbieders van draadloze diensten of fabrikanten van elektronische apparaten, zoals ook Persoonlijke Informatie die u via of in verband met de AIG Digitale Diensten aan andere organisaties verstrekt.

Samenvatting:

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25/03/2018. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd herzien en veranderingen aanbrengen.

In meer detail:

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25/03/2018.

Wij herzien dit Privacybeleid regelmatig en behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten, juridische vereisten en de manier waarop wij Persoonlijke Informatie verwerken. Wij zullen updates op deze website plaatsen en indien passend zullen op redelijke wijze veranderingen aankondigen.