Skip Navigation
 

 

LAATST BIJGEWERKT OP: 8 April 2013


AIG hecht belang aan het beschermen van de privacy van de personen die wij ontmoeten in het kader van onze bedrijfsvoering. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die u identificeren of die op u betrekking hebben of andere personen (zoals personen die afhankelijk van u zijn ). Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met Persoonsgegevens die wij verzamelen via:

 • deze website (de “Site”);
 • de software applicaties die wij ter beschikking stellen voor gebruik op of via computers en mobiele apparatuur (de “Apps”);
 • onze social media pagina’s, inclusief die pagina’s die gelinkt zijn aan Social@AIG; en
 • andere inhoud, tools en applicaties voor social media (onze “Social Media Inhoud”).

(collectief (inclusief de Site, de Apps en onze Social Media Inhoud) hieronder te noemen: de “AIG Elektronische Diensten”)

en via andere middelen (bijvoorbeeld via uw aanvraag- en schadeformulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicaties met ons, via experts, medische beroepsbeoefenaars, getuigen of andere derden die betrokken zijn bij ons zakelijk contact met u).

Indien u vragen hebt over ons gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u e-mailen naar : beneluxprivacy@aig.com of schrijven naar de Data Protection Officer, AIG Europe, Netherlands, Juridische afdeling, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel.

 

Afhankelijk van de aard van uw relatie met ons (bijvoorbeeld consument verzekeringsnemer, verzekerde of eiser, getuige, makelaar of een aangewezen vertegenwoordiger, of andere persoon die met ons bedrijf te maken heeft), kunnen de Persoonsgegevens die over u en personen van u afhankelijk zijn, worden verzameld de volgende omvatten:

 • Algemene identificatie- en contactgegevens
  Uw naam; adres; e-mail en telefoongegevens; geslacht; burgerlijke staat; gezinssituatie; geboortedatum en -plaats; wachtwoorden (inclusief die op onze systemen); opleidingsachtergrond; lichamelijke kenmerken; verslagen van uw handelingen, bijv. verslagen van uw rijgedrag; foto’s; arbeidsgeschiedenis, vaardigheden en ervaring; professionele vergunningen en lidmaatschappen; relatie tot de verzekeringnemer, verzekerde of eiser; en datum en oorzaak van overlijden, letsel of invaliditeit.
 • Identificatienummers uitgegeven door overheidsorganen of - instanties
  BSN-nummer of nationaal verzekeringsnummer; paspoortnummer; fiscaal nummer; militair identificatienummer; of nummer van rijbewijs of ander document.
 • Financiële gegevens en rekeninggegevens
  Nummer betaalkaart; bankrekeningnummer en rekeninggegevens; kredietgeschiedenis en kredietstatus; vermogen; inkomen; en andere financiële gegevens.
 • Medische conditie en gezondheidsstatus
  Gegevens over de huidige of vroegere fysieke, mentale of medische toestand; gezondheidsstatus; gegevens over letsel of handicaps; uitgevoerde medische verrichtingen; persoonlijke gewoonten (zoals roken of alcoholgebruik); informatie over voorgeschreven medicijnen; en medische geschiedenis.
 • Overige bijzondere persoonsgegevens
  In bepaalde gevallen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens ontvangen over uw lidmaatschap van een vakbond, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, medische familiegeschiedenis of genetische informatie (bijvoorbeeld indien u een verzekering aanvraagt via een derde-marketingpartner welke een commerciële, religieuze of politieke organisatie is). Bovendien kunnen wij, in het kader van het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude, informatie verkrijgen over uw strafblad of geschiedenis van gevoerde civiele procedures. Wij kunnen ook bijzondere persoonsgegevens verkrijgen indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt (bijvoorbeeld indien u voorkeuren aangeeft voor wat betreft medische behandelingen op grond van uw religieuze overtuiging).
 • Telefoonopnames
  Opnames van telefoongesprekken naar onze vertegenwoordigers en callcentres.
 • Informatie voor het onderzoeken van misdrijven, waaronder fraude en witwassen.
  Verzekeraars delen bijvoorbeeld gewoonlijk informatie over hun eerdere contacten met verzekeringsnemers en eisers voor dit doel.
 • Informatie die het ons mogelijk maakt om producten en diensten te leveren
  Locatie en identificatie van verzekerde goederen (zoals adres van een pand, kentekennummer of identificatienummer van een voertuig); reisgegevens, inclusief reserveringsnummers; leeftijdscategorieën van personen die u wenst te verzekeren; polisnummers en schadedossier-nummers; gegevens van dekking/gevaar; oorzaak van schade; geschiedenis van eerdere ongevallen of schade; uw status als bestuurder of vennoot, of ander eigendoms- of bestuursbelang in een organisatie; en andere verzekeringen die u heeft.
 • Marketingvoorkeuren en klantenfeedback
  U kunt ons uw marketingvoorkeuren laten weten, meedoen aan een eventuele wedstrijd of prijstrekking of andere verkoopspromotie, of antwoorden op een vrijwillig klanttevredenheidsonderzoek.
 • Social media accounts en informatie van Apps
  Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens van u ontvangen als u onze Apps of Social Media Inhoud gebruikt, inclusief uw social media account ID en profielfoto, en andere Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft. Als u ervoor kiest om uw social media account die door een andere social media service provider beschikbaar gesteld is te verbinden aan uw account(s) op één van de AIG Elektronische Diensten, worden Persoonsgegevens van uw social media account met ons gedeeld, mogelijk met inbegrip van Persoonsgegevens die deel uitmaken van uw social media account profiel of de profielen van uw vrienden.

Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:

 • Met u en anderen te communiceren in het kader van onze bedrijfsvoering.
 • U belangrijke informatie toe te zenden over wijzigingen in onze polissen, andere algemene voorwaarden, de AIG Elektronische Diensten en andere administratieve informatie.
 • Besluiten te nemen over het wel of niet verstrekken van verzekering; verzekerings- en bijstanddiensten te verstrekken, waaronder de beoordeling, verwerking en afhandeling van schades; en indien van toepassing, het behandelen van geschillen over schades.
 • Te beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling, en uw premies en andere betalingen te verwerken.
 • Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid te bieden (bijvoorbeeld in verband met opgenomen of beluisterde telefoongesprekken naar onze contactnummers).
 • Misdrijven, waaronder fraude en witwassen, te voorkomen, opsporen en onderzoeken, en andere zakelijke risico's te analyseren en beheren.
 • Marktonderzoek en -analyse te verrichten, waaronder tevredenheidsonderzoeken.
 • Marketing-informatie aan u te verstrekken (waaronder informatie over andere producten en diensten die door geselecteerde derden-partners worden aangeboden), volgens de door u aangegeven voorkeuren. Voor zover wettelijk vereist zult u geïnformeerd worden wie deze derden zullen zijn, en zal uw toestemming worden gevraagd.
 • Uw ervaring op de AIG Elektronische Diensten te personaliseren door op u toegesneden informatie en advertenties te presenteren.
 • U herkenbaar te maken voor iedereen aan wie u via de AIG Elektronische Diensten berichten stuurt.
 • Het u mogelijk te maken om deel te nemen aan wedstrijden, prijstrekkingen en dergelijke promoties, en om deze activiteiten uit te voeren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende voorwaarden, waarin eventueel aanvullende informatie staat over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken; wij raden u daarom aan om die zorgvuldig door te lezen.
 • De deelfunctie van de social media mogelijk te maken.
 • Onze infrastructuur en bedrijfsvoering te beheren, en te voldoen aan interne beleidsregels en procedures, waaronder op het gebied van accountantscontrole, financiën en boekhouding, facturering en incasso, IT-systemen, hosting van data en websites, bedrijfscontinuïteit, en records management, document management en print management.
 • Klachten op te lossen en verzoeken te behandelen om toegang tot of correctie van gegevens.
 • Te voldoen aan toepasselijke wetgeving en publiekrechtelijke verplichtingen (waaronder wetten buiten het land waarin u woont), zoals anti-witwassen en antiterrorisme wetten; te voldoen aan een gerechtelijke procedure; en te antwoorden op verzoeken van overheden (waaronder die buiten het land waarin u woont).
 • Rechten te vestigen of te verdedigen; onze activiteiten of die van onze groepsmaatschappijen of partners uit het verzekeringsbedrijf te beschermen, onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of dat van onze groepsmaatschappijen, u of anderen te beschermen; en beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

Door de wereldwijde aard van ons bedrijf kunnen wij Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen doorgeven naar partijen gevestigd in andere landen ook buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten en andere landen die een ander regime voor gegevensbescherming kennen dan dat in het land waar u gevestigd bent). Wij kunnen Persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven ten behoeve van de verwerking van internationale reisverzekeringsclaims en om medische noodhulp te verlenen wanneer u in het buitenland bent. Wij kunnen gegevens ook internationaal doorgeven naar onze groepsmaatschappijen, dienstverleners, zakenpartners en overheden.

AIG kan Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan:

 • Onze groepsmaatschappijen
  AIG Europe Limited is een groepsmaatschappij van de American International Group, Inc. Als zodanig hebben wij over de hele wereld groepsmaatschappijen, zowel binnen als buiten Europa (bijvoorbeeld in de VS). Wij kunnen uw persoongegevens delen met sommige van onze groepsmaatschappijen, maar uitsluitend voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. AIG Europe Limited blijft verantwoordelijk voor het beheer en de veiligheid van gezamenlijk gebruikte Persoonsgegevens. Toegang tot Persoonsgegevens binnen AIG en onze groepsmaatschappijen is beperkt tot personen die de gegevens voor onze bedrijfsdoeleinden moeten inzien.
 • Andere verzekerings- en distributiepartijen
  In het kader van marketing en het verstrekken van verzekeringen en bij het verwerken van schades en claims, kan AIG Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden, zoals andere verzekeraars, herverzekeraars, (her-)verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen en agenten, benoemde tussenpersonen, affinity marketing partners, en financiële instellingen, effectenhuizen en andere zakenpartners.
 • Onze dienstverleners
  Externe derdedienstverleners, zoals medische beroepsbeoefenaars, accountants, actuarissen, auditors, experts, advocaten en andere externe professionele adviseurs; reisaanbieders en medische bijstandaanbieders; callcentre dienstverleners; IT-systemen, support en hosting dienstverleners; dienstverleners in drukwerk, reclame, marketing en marktonderzoek en -analyse; banken en financiële instellingen die onze rekeningen beheren; derden-schadebehandelaars; aanbieders van document management en records management systemen; schadeonderzoekers en schade-experts; bouwadviseurs, ingenieurs, onderzoekers, adviseurs in juryrechtspraak, vertalers, en dergelijke derden-verkopers en partijen aan wie wij diensten uitbesteden die ons bijstaan bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.
 • Ontvangers van uw ‘social sharing’ activiteiten
  Uw vrienden die verbonden zijn aan uw social media account, andere gebruikers van de website en de provider van uw social media account, in samenhang met uw ‘social sharing’ activiteiten, zoals wanneer u uw social media account die door een andere social media provider beschikbaar gesteld is verbindt aan uw AIG Elektronische Diensten account of via een andere social media account inlogt op uw AIG Elektronische Diensten account. Door het verbinden van uw AIG Elektronische Diensten account met uw andere social media account machtigt u ons om informatie te delen met de provider van uw andere social media account en u begrijpt dat het gebruik van de door ons gedeelde informatie wordt beheerst door het privacybeleid van de social media website van die andere diensten provider. Als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere gebruikers of met de provider van uw andere social media account, moet u uw andere social media account niet verbinden met uw AIG Elektronische Diensten account en niet deelnemen aan ‘social sharing’ op de AIG Elektronische Diensten.
 • Overheden en derden die betrokken zijn in een rechtsgeding
  AIG kan ook Persoonsgegevens delen met overheden of andere openbare lichamen (inclusief maar niet beperkt tot de verzekeringraad voor collectieve verzekeringen, rechtbanken, opsporingsinstanties, belastingdiensten en recherchebureaus); en derden die deelnemen aan een civiele procedure en hun accountants, auditors, advocaten en andere adviseurs en vertegenwoordigers, voor zover wij dit noodzakelijk of passend achten; (a) ter voldoening aan het toepasselijk recht, waaronder wetten buiten het land waarin u woont; (b) ter voldoening aan een gerechtelijke procedure; (c) in antwoord op verzoeken van publieke en overheidsinstellingen buiten het land waarin u woont; (d) om onze voorwaarden te handhaven; (e) om onze activiteiten en die van onze groepsmaatschappijen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze groepsmaatschappijen, u en anderen te beschermen; en (g) om ons toe te staan om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.
 • Andere derden
  Wij kunnen Persoonsgegevens delen met begunstigden; noodhulpdiensten (brandweer, politie en medische nooddiensten), retailers, medische netwerken, organisaties en aanbieders, reisvervoerders, kredietbureaus, krediet rapportage bureaus, en andere mensen die betrokken zijn bij een incident dat onderwerp van een claim is; evenals kopers of gegadigden of andere partijen in een daadwerkelijke of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, of andere transactie die betrekking heeft op het geheel of enig deel van ons bedrijf, activa of aandelen. Om verstrekte informatie te controleren en om frauduleuze claims op te sporen en te voorkomen, kunnen Persoonsgegevens (waaronder details van letsel) in registers van claims worden gezet en worden gedeeld met andere verzekeraars. Wij kunnen deze registers doorzoeken als wij claims behandelen, teneinde fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Persoonsgegevens kunnen ook met u gedeeld worden op online forums, chat, profielpagina's en blogs, en andere AIG Elektronische Diensten waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen (inclusief – zonder daartoe beperkt te zijn - onze Social Media Inhoud). Wij maken u erop attent dat alle informatie die u plaatst of openbaar maakt via deze diensten publieke informatie kan worden, en beschikbaar kan zijn voor bezoekers aan en gebruikers van de AIG Elektronische Diensten en voor het algemeen publiek. Wij willen u op het hart drukken om heel voorzichtig te zijn wanneer u besluit uw Persoonsgegevens, of andere informatie openbaar te maken bij het gebruik van de AIG Elektronische Diensten.

    

AIG zal passende technische, fysieke, juridische en organisatorische maatregelen treffen, welke maatregelen voldoen aan de toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Helaas kan van geen enkele doorzending van gegevens over het internet of een gegevensopslagsysteem 100% veiligheid gegarandeerd worden. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u eventueel bij ons doorbroken is), stel ons dan s.v.p. onmiddellijk op de hoogte. (Zie het onderdeel “Bij wie kunt u terecht over uw Persoonsgegevens?”  hierboven.)  

Wanneer AIG Persoonsgegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal die dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en worden verplicht om passende maatregelen te gebruiken om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen.

AIG treft redelijke maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens die wij verwerken betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik daarvan, en zo juist en zo volledig als nodig is voor het uitvoeren van de doelen omschreven in dit Privacybeleid. AIG zal Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid uiteen gezette doelen te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode bij wet is vereist of toegestaan.

Indien u Persoonsgegevens aan AIG verstrekt over andere personen, stemt u ermee in: (a) om die persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid; en (b) om elke wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor verzameling, gebruik, openbaarmaking en doorgifte (waaronder grensoverschrijdende doorgifte) van Persoonsgegevens over die persoon in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij zullen u regelmatig de mogelijkheid bieden om ons uw marketingvoorkeuren mee te delen, waaronder in onze berichten aan u. U kunt ook contact met ons opnemen per e-mail op beneluxprivacy@aig.com of door te schrijven aan: AIG Europe, Netherlands, Juridische afdeling, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel, om ons uw marketingvoorkeuren mee te delen en om u af te melden (opt-out).

 • Ontvangen van e-mail en SMS berichten van ons: Indien u geen doorlopende marketinggerelateerde e-mails of SMS-berichten meer wilt ontvangen van AIG, kunt u de ontvangst van deze marketinggerelateerde e-mails beëindigen door op de link voor “unsubscribe” te klikken die in elke bericht wordt aangeboden, of door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.
 • Ontvangen van telefoonberichten en brieven per post van ons: Indien u geen doorlopende mobiele berichten, telefonische communicatie of brieven per post meer van AIG wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door op bovenstaand adres met ons contact op te nemen.
 • Ons delen van uw Persoonsgegevens met onze groepsmaatschappijen voor hun marketingdoeleinden: Indien er de voorkeur aan geeft dat wij uw Persoonsgegevens niet doorlopend delen met onze groepsmaatschappijen voor hun eigen marketingdoeleinden, kunt u zich voor dit delen afmelden door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.
 • Ons delen van uw Persoonsgegevens met zekere geselecteerde partners (derden partijen) voor hun marketingdoeleinden: Als u toestemming heeft verleend, kunnen wij uw Persoonsgegevens doorlopend delen met onze derdenpartners voor hun eigen marketingdoeleinden. Als u van gedachten verandert, kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.

Wij streven ernaar om binnen een redelijke tijd aan uw verzoek(en) tot afmelding te voldoen. Wij wijzen u erop dat als u zich op bovengemelde wijze afmeldt, wij uw Persoonsgegevens niet kunnen verwijderen uit de databases van derden waarmee wij uw Persoonsgegevens reeds gedeeld hebben (d.w.z. degenen aan wie wij uw Persoongegevens reeds hebben doorgegeven per de datum waarop wij reageren op uw afmeldingverzoek). Wij maken u er ook op attent dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten van ons, wij u nog steeds andere belangrijke administratieve berichten kunnen zenden waarvoor u zich niet af kunt melden.

In bepaalde landen kan een persoon het recht hebben om op bepaalde gronden toegang te krijgen tot Persoonsgegevens, deze te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, of om de vernietiging daarvan te verzoeken. Neem s.v.p. contact met ons op als beschreven in bovenstaand onderdeel “Bij wie kunt u terecht over uw Persoonsgegevens?”  met een dergelijk verzoek, of indien u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop wij Persoonsgegevens verwerken. Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens kunnen zijn uitgezonderd van rechten op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of weglating, in overeenstemming met lokale wetten betreffende privacy en gegevensbescherming.

“Andere Informatie” is alle informatie die uw specifieke identiteit niet onthult, bijvoorbeeld:

 • Browserinformatie en informatie op elektronische apparatuur; 
 • App gebruiksgegevens;
 • Informatie verzameld door middel van cookies, pixel tags en andere technologieën; 
 • Demografische informatie en andere door u ter beschikking gestelde informatie; en
 • Samengevoegde informatie.

Andere Informatie die wij verzamelen

Wij en onze derdedienstverleners kunnen Andere Informatie verzamelen op vele manieren, waaronder:

 • Via uw internetbrowser of elektronische apparatuur:  Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste websites of automatisch via uw elektronische apparatuur, zoals uw IP-adres (d.w.z. het adres van uw computer op het internet), schermresolutie, soort en versie besturingssysteem (Windows of Mac), soort en versie internetbrowser, de maker en het model van uw elektronische apparatuur, uw taal, tijdstip van bezoek, bezochte pagina(s) en de naam en versie van de AIG Elektronische Diensten (zoals de App) die u gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om er zeker van te zijn dat de AIG Elektronische Diensten naar behoren functioneren.
 • Via uw gebruik van de App: Als u de App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze service providers gebruiksgegevens van de App traceren en verzamelen, zoals de datum en tijd dat de App op uw elektronische apparatuur toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden op de App gedownload zijn, op basis van uw apparatuurnummer.
 • Gebruik van cookies :  Cookies zijn stukjes informatie die direct worden opgeslagen op de computer die u gebruikt. Cookies laten ons uw computer herkennen en informatie verzamelen zoals soort internetbrowser, tijd waarin gebruik wordt gemaakt van de AIG Elektronische Diensten , bezochte pagina's, taalvoorkeuren en de website van het betreffende land. Wij kunnen de informatie gebruiken voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie makkelijker te maken, om informatie effectiever te tonen, om uw ervaring bij het gebruik van de AIG Elektronische Diensten te personaliseren of om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de AIG Elektronische Diensten . Cookies stellen ons verder in staat om u de advertenties of aanbiedingen te presenteren die het meest waarschijnlijk bij u in de smaak zullen vallen. Wij kunnen cookies ook gebruiken om uw reacties op onze advertenties te volgen, en we kunnen cookies of andere bestanden gebruiken om uw gebruik van andere websites te volgen.  

Hieronder staat een beschrijving van cookies die wij eventueel zouden kunnen gebruiken op onze Nederlandse websites, wat zij doen, welke gegevens over u zij verzamelen en waar wij ze voor gebruiken:

Geo Location cookie – Wanneer bezoekers één van onze sites voor de eerste keer bezoeken, lezen wij hun locatie af aan hun IP-adres en gebruiken wij deze informatie om te voorspellen welke landensite zij willen bezoeken. Deze methode is echter niet helemaal sluitend; daarom gebruiken wij een cookie wanneer bezoekers naar een bepaalde landensite surfen om die informatie op te slaan en om de taal op te slaan die zij kiezen om de site te bekijken. De volgende keer dat zij de site bezoeken lezen wij de cookie uit en bieden dan hetzelfde land en dezelfde taalversie aan die zij op hun laatste bezoek gebruikt hebben. Het beoogde voordeel hiervan is dat zij niet opnieuw de landensite die zij nodig hebben hoeven te kiezen telkens wanneer zij op de site komen. De cookie verzamelt of gebruikt geen Persoonsgegevens.

Site Catalyst cookie (van Adobe) – Deze cookie stelt ons in staat om data te verzamelen en te analyseren over hoe vaak bezoekers aankomen op onze site en hoe ze dan interactie aangaan met onze site, waaronder producten die zij kunnen zoeken, content die zij kunnen bekijken, en de stappen die leiden naar een voltooide of afgebroken aankoop. Wij gebruiken deze samengevoegde informatie om onze sites aan te passen om de behoeften en interesses van hen en andere bezoekers beter van dienst te zijn, en om meer relevante en nuttige informatie te bieden. De cookie wordt slechts op tijdelijke basis geplaatst op de pc van bezoekers. De cookie verzamelt of gebruikt niet hun Persoonsgegevens. In plaats daarvan logt de cookie een anonieme code die gebruikers identificeert, en deze code “volgt” de gebruiker op zijn reis door de site. Wij gebruiken de samengevoegde en anonieme informatie voor statistische analyse. 

DoubleClick cookies -  Wij plaatsen een tracking pixel cookie op de pc's van alle site-bezoekers ten behoeve van onze bannerreclame. Wij gebruiken deze cookies om te weten dat een bezoeker eerder op onze site is geweest en om dan een passende banneradvertentie te tonen op een affiliatienetwerk website. Er worden geen Persoonsgegevens verzameld. Eén van de adverteerderbedrijven die wij gebruiken is Google, Inc, handelend onder de naam DoubleClick. Voor meer informatie over de DoubleClick cookie, of om u af te melden uit de DoubleClick reclame-cookie, ga naar: http://www.google.com/privacy/ads/

Affiliate cookie – Wij gebruiken een tracking pixel cookie, die geplaatst wordt op de pc van een gebruiker en uitsluitend de transactie-ID verzamelt (die alle gelieerde websites identificeert waar de bezoeker vandaan is gekomen) en een tijdstip- en datumstempel. Hiermee kan ons affiliatienetwerk gelieerde aankopen volgen en ervoor zorgen dat een gelieerde gecrediteerd wordt voor een naar ons doorverwezen aankoop. Het doorsturen van Persoonsgegevens maakt hier geen deel van uit. 

 

Optimost cookie – Wij gebruiken deze cookie om anonieme sessiegegevens te verzamelen, die ons vertellen wanneer de cookie op de pc van een bezoeker is geplaatst en uit welk segment, golf en creatieve versie die afkomstig was. De cookie heeft een anonieme “bezoekers-ID”; dit is een willekeurig nummer dat gegenereerd wordt om een bezoeker te identificeren, om unieke en/of terugkerende bezoekers van elkaar te onderscheiden. Deze cookies verzamelen geen Persoonsgegevens. Als u het Optimost privacybeleid wilt zien, ga naar: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy.
U kan weigeren om cookies die wij gebruiken te accepteren door uw browser-settings aan te passen. Indien u deze cookies echter niet wenst te ontvangen kan u enig ongemak ondervinden in het gebruik van de AIG Elektronische Diensten en van sommige online producten. 

 

 • Gebruik van pixel tags, web beacons, clear GIFs of andere gelijkaardige technologieën : Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige AIG Elektronische Diensten en HTML-geformatteerde e-mail berichten om, o.m. handelingen na te gaan van de gebruikers van de AIG Elektronische Diensten en de e-mail gebruikers, om het succes na te gaan van onze marketingcampagnes en om statistieken te verzamelen omtrent Site-gebruik en antwoordgraad.
   
  Wij maken gebruik van de Adobe Omniture analytics dienst, die cookies en web beacons gebruikt om ons beter te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt door consumenten, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren. Adobe is niet gerechtigd om door ons geleverde informatie te gebruiken buiten hetgeen noodzakelijk is om ons bij te staan.  Voor meer informatie over de Omniture Service van Adobe, waaronder informatie over hoe u af te melden kan u terecht op http://www.adobe.com/privacy.html#optout
 • Fysieke locatie: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen wij de fysieke locatie van elektronische apparatuur verzamelen, bijvoorbeeld door het gebruik van signalen van satellieten, mobiele telefoon torens of WiFi. Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparatuur gebruiken om u gepersonaliseerde plaatselijke diensten en inhoud te bieden. Afhankelijk van uw marketingvoorkeuren zoals aan ons aangegeven of van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij de fysieke locatie van uw apparatuur, in combinatie met informatie over welke advertenties u heeft bekeken en andere informatie die wij verzamelen, ook delen met onze marketingpartners , om hen de gelegenheid te bieden u meer gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te onderzoeken. In sommige gevallen heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven, of om toestemming te weigeren, voor zulk gebruik en/of het delen van de locatie van uw apparatuur, maar als u ervoor kiest om dit gebruik en/of het delen te weigeren, zijn wij en/of onze marketingpartners mogelijk niet in staat om u de relevante gepersonaliseerde diensten en inhoud te bieden.
 • Van u :  Sommige informatie (bijvoorbeeld uw voorkeurswijze van communiceren) wordt verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt. Tenzij gecombineerd met Persoonsgegevens identificeert deze informatie u niet persoonlijk. 
 • Door gegevens samen te voegen :  Wij kunnen bepaalde gegevens samenvoegen en gebruiken (zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens samenvoegen om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald telefoonnetnummer heeft).

  Wij maken u erop attent dat wij Andere Informatie voor welk doel dan ook kunnen gebruiken en openbaar maken, tenzij wij op grond van toepasselijk recht verplicht zijn anders te handelen.  Indien wij volgens toepasselijk recht verplicht zijn om Andere Informatie te behandelen als Persoonsgegevens, dan kunnen wij, in aanvulling op de genoemde gebruiken in het onderdeel “Andere Informatie die wij verzamelen” hierboven, Andere Informatie gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken.

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, waaronder derden die sites of diensten beheren waarnaar de AIG Elektronische Diensten linken. Het opnemen van een link op de AIG Elektronische Diensten houdt geen goedkeuring in van de gelinkte site of dienst door ons of onze groepsmaatschappijen.

Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het verzamel-, gebruiks- en openbaarmakingsbeleid en praktijken (met inbegrip van de praktijken ten aanzien van informatiebeveiliging) van andere organisaties, zoals Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry®, of enige andere app ontwikkelaar, app provider, social media platform provider, provider van het besturingssysteem, provider van draadloze diensten of maker van elektronische apparatuur, inclusief Persoonsgegevens die u onthult aan andere organisaties via of in verband met de AIG Elektronische Diensten.

De AIG Elektronische Diensten zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar, en wij verzoeken deze personen om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de AIG Elektronische Diensten.

Wij herzien dit Privacybeleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in functie van o.m. wijzigingen in onze bedrijvigheid en wettelijke vereisten. Wij zullen updates plaatsen op onze website. 

Kijk alstublieft naar de datum van “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan dit Privacybeleid om te zien wanneer het voor het laatst is gewijzigd.